Ocena metylacji DNA i polimorfizmów wybranych genów oraz ekspresji wyselekcjonowanych mikro-RNA u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Abstrakt
WSTĘP: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym dotyczącą około 1% populacji globalnej. Czynnik V regulowany interferonem (IRF5) jest czynnikiem transkrypcyjnym, biorącym udział w ostrych i przewlekłych odpowiedziach immunologicznych. Supresor III sygnalizacji cytokin (SOCS3) oraz receptor dla interleukiny 6 (IL6R) są zaangażowane w szlak sygnałowy interleukiny 6 (IL-6), która odgrywa ważną rolę w patogenezie RZS-u. CEL: Celem pracy było oznaczenie markerów molekularnych dla RZS-u i ich związku z nasileniem choroby. MATERIAŁY I METODY: Do badania włączono 122 pacjentów z RZS-em, z których 82 było RF-pozytywnych, a 40 RF-negatywnych, oraz 24 zdrowe kontrole. Wśród pacjentów z RZS-em wybrano 32 o wysokiej aktywności choroby oraz 22 w remisji, jak również zdrową kontrolę, którzy zostali włączeni do analizy metylacji DNA i ekspresji miR-ów WYNIKI: Dla genu IRF5 pacjenci RZS wykazali o 43,6% niższy stopień metylacji w stosunku do grupy kontrolnej. Nie wykazano różnic w metylacji dla genów SOCS3 oraz IL6R. Pacjenci RF-ujemni wykazali wyższą frekwencję w polimorfizmach IRF5 rs4728142 oraz SOCS3 rs4969168, przy czym zależało to od zastosowanego modelu genetycznego. Ekspresja miR-22 była wyższa o około 62% w grupie pacjentów z RZS-em w stosunku do grupy kontrolnej. WNIOSKI: Zmiany w metylacji IRF5 we krwi obwodowej oraz ekspresja miR-22 w osoczu mogę stanowić potencjalne markery RZS-u.
BACKGROUND: Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease affecting about 1% of global population, and mainly leads to the joints destruction. The interferon regulatory factor V (IRF5) is the transcription factor responsible for chronic and acute inflammation, and was involved in Toll-like receptor pathway which plays an important role in RA development. The suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS3) and interleukin 6 receptor (IL6R) are involved in interleukin 6 signaling pathway, which plays a significant function in pathogenesis of RA. AIMS: The aim of this study was to evaluate the molecular markers of RA and relationship between them and disease severity. MATERIALS AND METHODS: A total of 122 RA patients, 82 RF-positive and 40 RF-negative as well as 24 healthy controls were enrolled to the study. From RA patients, 32 in high disease activity and 22 in remission were selected. These patients and controls were included in DNA methylation and miR expression assessments. RESULTS: In IRF5 gene the methylation level was 43.6% lower in RA patients than in the healthy controls. In SOCS3 and IL6R no differences in methylation states were found. RF-negative patients have had a higher IRF5 rs4728142 and SOCS3 rs4969168 SNPs frequency, but it was associated with the used genetic model. MiR-22 expression was higher about 62% in RA patients than in healthy controls. CONCLUSIONS: DNA methylation changes in IRF5 may be used as a new potential marker of RA in a whole blood which is independent of disease activity. MiR-22 expression may be considered as plasma marker of RA which expression is associated with disease activity.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał - Kolarz, - 80 s.
Słowa kluczowe
IRF5 , epigenetyka , metylacja DNA , mikro-RNA-22 , reumatoidalne zapalenie stawów , DNA methylation , epigenetic , micro-RNA-22 , rheumatoid arthritis
Cytowanie