Charakterystyka spadku mocy kończyn dolnych po wysiłku anaerobowym w grupie studentów wychowania fizycznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Dydek, Justyna
Przednowek, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem badań była ocena charakterystyki spadku mocy kończyn dolnych po wysiłku anaerobowym w grupie 19 studentów wychowania fizycznego. Wysiłek anaerobowy zrealizowano testem Wingate. Maksymalną moc (MPO) kończyn dolnych zmierzono za pomocą optycznego systemu pomiarowego OptoJump Next w 2 wyskokach pionowych: CMJ bez zamachu (CMJ BZ) oraz CMJ z zamachem (CMJ ZZ). Dodatkowo oznaczono stężenie kwasu mlekowego we krwi w spoczynku oraz w 4’, 8’ i 30’ po wysiłku. Analiza wykazała, że test Wingate wpłynął na obni-żenie poziomu MPO, co było zdeterminowane w głównej mierze powysiłkowym przyrostem stężenia mleczanu we krwi. Odnotowano również występowanie zależności pomiędzy spadkiem mocy kończyn dolnych a wybranymi wskaźnikami testu Wingate.
The aim of this study was to evaluate the characteristics of lower limb power loss after anaerobic exercise in a group of 19 physical education students. The anaerobic effort was performed with the Wingate test. Maximal power output (MPO) of the lower limbs was measured using the OptoJump Next optical measurement system in 2 vertical jumps: CMJ without sweep (CMJ BZ) and CMJ with sweep (CMJ ZZ). Additionally, blood lactic acid concentrations were determined at rest and at 4', 8', and 30' after exercise. The analysis showed that the Wingate test decreased MPO levels, which was mainly determined by the post-exercise increase in blood lactate concentration. There was also a correlation between the decrease in lower limb power and selected indices of the Wingate test.
Opis
Słowa kluczowe
spadek mocy , wysiłek anaerobowy , skoczność , power decrease , anaerobic exercise , jumpiness
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 57-67