Analýza rizikových faktorov modelových situácií v nácviku kontroly rizika

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Hašková, Alena
Tóth, Matúš
Tureková, Ivana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Základným predpokladom zdarného priebehu akéhokoľvek verejného podujatia je garantovanie jeho bezpečnosti. Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť náležité zaškolenie osôb podieľajúcich sa na realizácii priebehu podujatia. Pri uplatňovaní aktivizujúcich metód môže byť efektívnosť zaškoľovania príslušných osôb výraznou mierou zvyšovaná. V príspevku je prezentovaná metodika využitia konkrétnej modelovej situácie určenej na nácvik kontroly rizík pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí. Modelová situácia vychádza z organizácie hudobno-tanečného festivalu Outbreak konaného v meste Banská Bystrica.
Success of organizing of any public event is based on its safety guarantee. That is why it is necessary to ensure appropriate training for personnel involved in the realization of the event. Effectiveness of the training can be increased significantly by the use of activating methods. The paper presents a methodology of the use of a particular model situation aimed at the risk control practice at cultural and social events organization. The model situation is derived from the music-dance festival Outbreak organized in the city of Banská Bystrica.
Opis
Słowa kluczowe
verejné podujatia , rizikové faktory , školenia zabezpečujúcich osôb , aktivizujúce vzdelávacie metódy , situačné metódy , eliminácia rizikových faktorov , public events , risk factors , personnel training , activating methods of education , model handling situations , elimination of the risk factors
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 265–270