Formy kapitału dla sektora kreatywnego gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kuźniar-Żyłka, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie wzajemnych relacji między formami kapitału związanymi z rozwojem sektora kreatywnego gospodarki. W pierwszej części opracowania autorka koncentruje się na wzajemnych zależnościach między kapitałem kulturowym a kapitałem ludzkim i społecznym. Przedstawiając koncepcje socjologów lub ekonomistów w zakresie tych poszczególnych kategorii, autorka podkreśla znaczenie wymiaru kulturowego rozwoju kapitału ludzkiego, który przejawia się we wpływie określonych środowisk kulturowych na kształtowanie się atrybutów kapitału ludzkiego w szerokim ujęciu. Kapitał społeczny natomiast jest w artykule analizowany w dwóch odmiennych podejściach. Interpretowany jako kapitał relacyjny, budowany na bazie wzajemnego zaufania, norm i systemów wartości, pozostaje w bezpośredniej współzależności z kapitałem ludzkim. Następnie, wychodząc od charakterystyki kreatywności m.in. w ujęciu ekonomicznym, autorka analizuje kategorię kapitału kreatywnego. Ta forma kapitału, razem z kapitałem ludzkim stanowią potencjał przedstawicieli klasy kreatywnej, których skupiska tworzą się w miastach będących prężnymi ośrodkami akademickimi, legitymujących się bogactwem atrakcji lifestylowych oraz otwartością na nowe idee, na różnorodność. Utworzenie przez daną społeczność, na bazie silnej więzi, zbyt zwartej, a przez to hermetycznej grupy, interpretowane jest przez niektórych badaczy jako istotna bariera przepływu niektórych składników kapitału ludzkiego oraz efektów jego wykorzystania, a zatem także innowacyjności. Artykuł ma charakter systematyzujący i może stanowić punkt wyjścia do pogłębionych analiz badanej problematyki na gruncie empirycznym.
The purpose of this article is to examine the relationship between forms of capital associated with the development of the creative sector of the economy. In the first part of the paper the author focuses on the interdependence between cultural capital and human and social capital. Introducing the conception of sociologists or economists in these particular categories, the author stresses the importance of the cultural dimension of human capital development, which manifests itself in the impact of specific cultural communities on the formation of human capital in a broad sense. Social capital, however, is analyzed in the article in two different approaches. Interpreted as relational capital, built on the basis of mutual trust, norms and value systems, remains in direct correlation with human capital. Then, starting from the characteristics of creativity, including economic approach, the author analyzes the category of creative capital. This form of capital, together with human capital are the potential of representatives of the creative class. Their clusters are formed in academic cities, full of lifestyle attractions and open to new ideas and also diversity. The establishment of hermetic group by the community, based on strong ties, too dense, is interpreted by some scholars as a significant barrier to transfer some components of human capital and the effects of its use, and therefore innovation. The paper is of organizing nature and can be a starting point for empirical deep analysis of the subject in question.
Opis
Słowa kluczowe
kapitał kulturowy , kapitał ludzki , kapitał społeczny , kapitał kreatywny , klasa kreatywna , cultural capital , human capital , social capital , creative capital , creative class
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 281-289