Wpływ stylu życia oraz kierunku studiów na równowagę młodych dorosłych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Puchalska-Sarna, Anna
Musiał, Natalia
Baran, Joanna
Pop, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wstęp: Celem pracy było zbadanie kwestii, czy kierunek studiów i styl życia wpływają na równowagę u młodych dorosłych. Materiał i metody: Badaniem objęto 62 studentów fizjoterapii i systemów diagnostycznych w medycynie w wieku od 20 do 24 lat. Przeprowadzone zostało za pomocą autorskiej ankiety. Dodatkowo osoby zostały przebadane systemem Zebris pod kątem oceny równowagi. Uzyskane wyniki poddane zostały analizie statystycznej. Wyniki: Wykazano zależność pomiędzy wzrostem, wagą, płcią badanych oraz stylem życia a parametrami równowagi. Czynniki, takie jak masa ciała, wiek i aktywność fizyczna, wykazały również wpływ na rozkład symetrii nacisku kończyn dolnych u grupy badanej. Zaobserwowano statystycznie istotną średnią korelację ujemną wieku i całkowitego obciążenia kończyny dolnej prawej w grupie kobiet (R=-0,373; p=0,015). Zaobserwowano również statystycznie istotną średnią korelację dodatnią (p=0,029) wartości COP HD (Horizontal Deviation) w grupie kobiet w zależności od kierunku studiów. Wnioski: Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na parametry równowagi badanych jest wzrost, wiek oraz niektóre składowe stylu życia. Z kolei na rozkład sił nacisku i symetrię obciążenia kończyn dolnych wpływa przede wszystkim masa ciała mężczyzn, wiek kobiet oraz częstość palenia papierów i jakość snu.
Introduction: The purpose is to examine if course study and lifestyle have impact on balance of young adults. Material and methods: The research was conducted on group of 62 physiotherapy and diagnostic systems in medicine students aged between 20–24 years. The research has been done using proprietary survey. The subjects were examined using Zebris system. The results were subjected to statistical analysis. Results: The statistical analysis showed a relationship between the height, weight, sex, lifestyle and balance parameters. It also showed that weight, age and physical activity have an impact on lower limbs pressure distribution. Analysis showed significant negative correlation of the age and right lower limb strain in women’s group (R=-0,373; p=0,015). There was also statistically significant positive correlation (p=0,029) COP horizontal deviation in women’s group depending on course study. Conclusions: The most important factors that contribute to balance parameters are height, age and some parts of the lifestyle. What is more, men’s weight, women’s age, cigarette smoking frequency and quality of sleep have an effect on pressure distribution and lower limbs strain symmetry.
Opis
Słowa kluczowe
równowaga , symetria obciążenia , rozkład sił nacisku , parametry równowagi , wychylenia środka ciężkości , kończyny dolne , balance , burdens symmetry , distribution of contact forces , balance pa- rameters , centre of gravity tilt , lower limbs
Cytowanie
red. Joanna Baran, Teresa Pop, Rehabilitacja 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 170-193