Трускавець на сторінках туристичних утівників та путівників курортами (1875–1914)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Мовна, Маріанна
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przeanalizowano portret miasta Truskawiec jako znanego kurortu balneologicznego oglądanego przez pryzmat przewodników turystycznych i przewodników po ośrodkach uzdrowiskowych końca XIX – początku XX w. Autorami przewodników byli przeważnie doświadczeni lekarze-balneolodzy, rozwijający swoje praktyki w ciągu długiego okresu w Truskawcu. Z tej racji dysponowali oni obszerną i dokładną wiedzą dotyczącą leczniczej infrastruktury miasta. W tekście uwzględniono i zajęto się charakterystyką najważniejszych edycji przewodników. Zamieszczone w nich treści zawierały istotne informacje pozwalające na analizę wybranych aspektów mobilności społeczeństwa galicyjskiego końca XIX – początku XX w. Obok zagadnień związanych z przemieszczaniem się ludności rzucają one poniekąd światło na rozwój turystyki na terenach kraju.
The article analyses the image of the town Truskawiec as a famous balneological resort as seen from the perspective of tourist guides and health resort guides from the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. The authors of the guides were usually experienced doctorsbalneologists, developing their practices over a long period of time in Truskawiec. For this reason they possessed considerable and through knowledge regarding the medical infrastructure of the town. The article focuses on the characteristic of the main editions of the guides, the contents of which include relevant information allowing the analysis of selected aspects of the mobility of the Galician society at the and of the 19th century and the beginning of the 20th century. Apart from the issues related to the translocation of population, they shed light on the development of tourism in the country.
Opis
Słowa kluczowe
Truskawiec , przewodniki turystyczne , przewodniki uzdrowiskowe , woda mineralna , balneologia , tourist guides , health resort guides , mineral water , balneology
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 6/2020, s. 336–347