Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Pogórza Dynowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kawa, Żaneta
Drogoń, Kamil
Koc-Jurczyk, Justyna
Jurczyk, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W pracy przedstawiono szacunkową masę powstających odpadów w porównaniu z rzeczywistą masą odpadów komunalnych odbieranych na terenie pięciu gmin wiejskich wchodzących w skład lokalnego Związku Gmin Pogórza Dynowskiego (województwo podkarpackie w południowo-wschodniej Polsce). Masę odpadów w 2019 roku oszacowano na podstawie statystycznych wskaźników wytwarzania odpadów była nawet o 60% wyższa od rzeczywistej masy zebranych odpadów. Teoretycznie 27% odpadów wytworzonych na badanym terenie powinno być następnie poddane różnym procesom recyklingu, natomiast dane uzyskane z GUS wykazały, że tylko 14% masy odpadów zostało zebranych selektywnie w takich kategoriach morfologicznych jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i biodegradowalne. Ponadto we wszystkich rozpatrywanych gminach zbierano ZSEE, odpady wielkogabarytowe oraz zmieszane odpady opakowaniowe, które łącznie stanowiły 30% odpadów zebranych selektywnie.
This article compares the theoretical estimate with the actual amount of municipal waste received in the area of five rural municipalities that are part of the local Association of Dynów Foothills Communes (Związek Gmin Pogórza Dynowskiego, Podkarpacie Province in Southeastern Poland). The theoretical waste mass in 2019 calculated on the basis of statistical indicators of waste generation was even 60% higher than the actual mass of the collected waste. Theoretically, 27% of the waste generated in the studied area should subsequently be subject to the different recycling processes, while the waste database showed that only 14% of the waste mass was collected separately in morphological categories such as: paper and cardboard, glass, plastics, metals and biodegradable materials. Moreover, in all of the considered municipalities WEEE, bulky waste, and mixed packaging waste were collected, which in total accounted for 30% of selectively collected waste.
Opis
Słowa kluczowe
odpady komunalne , gospodarka odpadami , grupy morfologiczne , Pogórze Dynowskie , municipal waste , waste menagement , morfological groups
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 2 (2021), 49–56