Konfrontacja strony i świadka w postępowaniu cywilnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Skibińska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest kwestia dopuszczalności konfrontacji świadka i strony w postępowaniu cywilnym. W artykule podkreślono, że przeprowadzenie takich konfrontacji jest możliwe na podstawie przepisów art. 304 zd. 2 w zw. z art. 272 k.p.c. Wskazano także, na jakich zasadach powinny być one przeprowadzane. Przesłankami uprawniającymi do przeprowadzenia takiej konfrontacji są uprzednie odebranie zeznań od świadka i strony oraz ich wzajemna (całkowita lub częściowa) sprzeczność. Ponadto zaznaczono także fakultatywny charakter tej instytucji, a także omówiono jej zalety oraz sposób oceny zeznania skonfrontowanego świadka oraz strony postępowania.
The main focus of this paper is the admissibility of confrontation between a witness and a party in civil proceedings. The article points out that such confrontations are possible according to Article 304 sentence 2 in conjunction with Article 272 of the Polish Code of Civil Procedure and indicates the principles according to which they must be held. Premises entitling to carry out such a confrontation are: prior taking of testimony from both a witness and a party and their mutual (full or partial) contradiction. Furthermore, the optional character of this institution was also emphasized and both its advantages and the method of assessing the testimony of the confronted witness and the party were discussed.
Opis
Słowa kluczowe
konfrontacja , odpowiednie stosowanie przepisów , sprzeczność zeznań strony i świadka , zasada swobodnej oceny dowodów , zasada prawdy , przesłuchanie strony , fakultatywny charakter , confrontation , application of the provisions mutatis mutandis , contradictory testimonies of a witness and a party , discretionary assessment of evidences , principle of truth , examination of a party , optional charaker
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 126–144