Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Jaśkiewicz, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks ‘Die Schatten meiner Toten’ [GDR in an autobiography. The text of the Werner Heiduczek’s ‘Shadows of my dead’] is the result of research conducted by the author over the image of the GDR in the literature of personal documents (autobiography) writers from East Germany after reunification in 1990. The present text is an analysis of the autobiography of a German writer Werner Heiduczek ‘Die Schatten meiner Toten’, published in Leipzig in 2005. The analysis is preceded by a brief portrait of the writer and the contribution of autobiography as a literary genre and its role in relation to the text of Heiduczek. The analysis focuses on the complex relationship of the writer to the GDR, his assessment of the most important events in the GDR: uprising of 17th June 1953 and turn of 1989, keeping the events around W. Biermann in 1976 and its own place in society and politics as well as personal life.
Artykuł Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks „Die Schatten meiner Toten” [NRD w pewnej autobiografii. O tekście Wernera Heiduczka „Cienie moich zmarłych”] jest wynikiem badań prowadzonych przez autora nad obrazem NRD w literaturze dokumentu osobistego (autobiografii) pisarzy z NRD po zjednoczeniu Niemiec w roku 1990. Prezentowany tekst jest analizą autobiografii niemieckiego pisarza Wernera Heiduczka „Die Schatten meiner Toten”, opublikowanej w Lipsku, w roku 2005. Właściwą analizę poprzedzają krótki portret pisarza oraz przyczynek o autobiografii jako gatunku literackim i jego roli w odniesieniu do tekstu Heiduczka. Analiza skupia się na skomplikowanym stosunku pisarza do NRD, jego ocenie najważniejszych wydarzeń w NRD: powstaniu 17.06.1953 oraz przełomu roku 1989, zachowaniu wobec wydarzeń wokół W. Biermanna w 1976 roku oraz własnym miejscu w społeczeństwie i polityce jak również życiu osobistym.
Opis
Słowa kluczowe
Heiduczek, Werner , Niemcy , autobiografia , historia , przełom 1989 , East Germany , autobiography , history , reunification in 1990
Cytowanie
Jaśkiewicz G.; Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten; "Tematy i Konteksty" 2015, nr 5 (10): Proza nowa i najnowsza; red. J. Pasterska, s. 344-363.