Kapitał intelektualny fundamentalnym warunkiem powodzenia regionalnych strategii innowacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Bal-Woźniak, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Niezależne regiony, postrzegane dynamicznie, a nie jako struktury statyczne, otrzymały szansę stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego na swoim obszarze poprzez stworzenie systemu sprzyjającego tworzeniu, wprowadzaniu i upowszechnianiu innowacji. Unia Europejska w ramach wspierania innowacyjności gospodarki w krajach członkowskich i kandydujących zaproponowała na początku lat 90. XX wieku realizację projektów polegających na opracowaniu regionalnych strategii innowacji według określonych standardów. Regionalne strategie innowacyjne są jednym z instrumentów inicjowania jakości innowacyjności jako czynnika wzrostu gospodarczego. Miarą sukcesu RSI jest wzrost konkurencyjności regionów, które w warunkach polskich utożsamiane są z województwami w obecnym podziale terytorialnym. Kształtowanie konkurencyjności z wykorzystaniem jakości innowacyjności zależy od atrybutów regionalnego systemu innowacji, którego zasady funkcjonowania i rozwoju są określone w RSI. Zatem możliwości tworzenia, pomnażania i wykorzystywania kapitału intelektualnego dzięki rozwiązaniom zawartym w regionalnych systemach innowacji są podstawowym warunkiem sukcesu RSI.
Independent regions perceived dynamically and not as static structures have been given a chance of stimulating social economic development in their areas through creating a system favoring creation, introduction and popularization of innovations. The European Union, within the framework of supporting innovational quality of economy in member-countries and candidate-countries, at the beginning of the 90s of the 20th century proposed the realization of projects consisting in elaboration of regional innovation strategies according to definite standards. Regional innovation strategies are one of the instruments of initiating innovational quality as a factor of economic growth. The measure of success of RIS is the increase of competitiveness of regions which, under Polish conditions, are identified with provinces in the current territorial division. The shaping of competitiveness with the use of innovational quality depends on the attributes of regional innovation system whose principles of functioning and development are defined in RIS. Thus, the possibilities of creating, multiplying and using the intellec[1]tual capital thanks to solutions included in regional innovation systems are the fundamental condition of success of RIS.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 151-167