Znaczenie czynnika kulturowego w polityce bezpieczeństwa państwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Sawicka, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie wpływu kultury na zagadnienia związane z polityką bezpieczeństwa państwa na różnych jej poziomach. Dokonana w artykule analiza zestawia wybrane działania państw na arenie wewnętrznej oraz międzynarodowej w zakresie polityki bezpieczeństwa z teorią wymiarów kultury Geerta Hofstedego oraz teorią Edwarda T. Halla. Jej wynik pokazuje, że aspekt kulturowy odgrywa ogromne znaczenie na każdym z poziomów strategii bezpieczeństwa państwa. Kultura nie tylko definiuje, jakie wartości będą podlegać ochronie, ale ma również wpływ na to, jakimi środkami ten cel zostanie osiągnięty. Wykorzystana w artykule literatura wskazuje na rodzące się zainteresowanie wśród badaczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem nowym spojrzeniem na kulturę, tym, jak wpływa na omawiane w pracy zjawiska oraz rolę, jaką kultura może odegrać w budowaniu systemów bezpieczeństwa.
The article aims to show the influence of culture on issues related to the state security policy at its various levels. The analysis carried out in the article compares selected actions of states in the internal and international arena in the field of security policy with Geert Hofstede's theory of cultural dimensions and the theory of Edward T. Hall. Its result shows that the cultural aspect plays a great role at each level of the state security strategy. Culture not only defines what values will be protected, but also has an impact on the means by which this goal will be achieved. The literature used in the article shows the emerging interest among researchers in issues related to security in a new view of culture, how it influences the phenomena discussed in the work and the role that culture can play in building security systems.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo kulturowe , bezpieczeństwo państwa , tożsamość , kultura , cultural security , state security , identity , culture
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 295–306