Technika czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zrozumienie najważniejszych zjawisk, jakie generuje technika, wymaga odniesień do filozofii i etyki. Nie można techniki sprowadzać do utylitarystycznych wymiarów. Jej służebność wiąże się z czynieniem dobra dla człowieka. Stąd wynika potrzeba wprowadzenia dwóch paradygmatów: prymatu człowieka nad techniką i prymatu osoby nad rzeczą.
Understanding the most important phenomena that generates the technique requires references to philosophy and ethics. You can not bring technology to the utilitarian dimensions. Her easement is associated with doing good for people. Hence the need to introduce two paradigms: the primacy of man over technology and the primacy of the person over things.
Opis
Słowa kluczowe
technika , technologia , osoba , filozofia techniki , etyka , dobro , paradygmat , technique , technology , person , philosophy of technology , ethics , good paradigm
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 65–81