Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení technických ztrát vedení přenosové soustavy při přenášeném výkonu ve stanoveném teplotním rozsahu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Rudolf, Ladislav
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Příspěvek se zabývá metodikou nově navrženého softwaru, který řeší optimalizaci provozu vedení přenosové soustavy v závislosti na přenášeném výkonu v předem zvolených teplotních spektrech. Metodika principu funkce je postavena na reálném základě dat provozních teplot a přenášeného výkonu na vedeních přenosové soustavy v České republice. Podkladem je vstupní databáze, která je sestavena ze skutečných hodnot přenášeného výkonu při reálné teplotě. Navržený software řeší možnost výběru vybraného vedení s možností nastavení rozsahu teplot provozovaného vedení. Výsledkem vyhodnocení je grafické znázornění provozu vybraného vedení přenosové soustavy s ohledem na aktuální přenášený výkon v předem stanoveném teplotním spektru, viz obr. 3. Při volbě přenášeného výkonu můžeme graficky vyhodnocovat technické ztráty. Metodika funkce, včetně výsledků je simulována pomocí MS Excel. V další verzi se počítá s použitím programovacího jazyka Visual Basic. Díky jednoduché obsluze je program vhodný kromě energetické praxe také do vzdělávací oblasti elektroenergetiky. Využití navrženého softwaru je možné ve vzdělávání v technických oborech.
The paper deals with methodology of software that looks into the operation optimization of the transmission network system line. The methodology is based on the real data of operating temperatures and transmitted power at the transmission network system line. There is an input databases made of real values of the transmitted power during real temperature. Software solves the possibility of the monitored line choice with the possibility of a temperature range setting. The result is a graph evaluation of transmission network system line operation due to transmitted power. On the base of the graph we can match technical loses to the value of transmitted power. The methodology of software is simulated in MS Excel.
Opis
Słowa kluczowe
software , optimalizace , vedení přenosové soustavy , přenos výkonu , optimization , loses , transmission network system , transmitted power
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 140–145