Diagnostyka spektroskopowa guzów niskozróżnicowanych drobnookrągłokomórkowych u dzieci

Abstrakt
Nowotwory u dzieci występują relatywnie rzadko (ok. 1% wszystkich zachorowań na nowotwory), a ich patogeneza i histopatologia jest odmienna w stosunku do nowotworów u ludzi starszych. W Polsce obserwuje się około 1200-1300 zachorowań rocznie na chorobę nowotworową wśród dzieci. Opóźnione rozpoznanie choroby nowotworowej może się wiązać z gorszym rokowaniem, a nawet z zagrożeniem życia. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie nowych skutecznych, obiektywnych, tanich oraz szybkich metod diagnostycznych. Spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) oraz spektroskopia Ramana są fizykochemicznymi, nieinwazyjnymi, czułymi i powtarzalnymi metodami, które dostarczają istotnych informacji na temat zmian w strukturze molekularnej. Uzyskane widmo i jego zmiany mogą zostać potencjalnie wykorzystane do monitorowania przebiegu choroby oraz jako marker prognostyczny do stratyfikacji leczenia onkologicznego. Celem niniejszego badania była próba wykorzystania uzyskanych widm spektroskopowych jako potencjalnego narzędzia diagnostycznego oraz jako markera prognostycznego dla: mięsaka Ewinga (ES) oraz rdzeniaka zarodkowego- medulloblastoma (MB) u dzieci. Na podstawie uzyskanych wyników, potwierdzono przydatność spektroskopii wibracyjnej jako testu diagnostycznego zarówno w MB jak i w ES. Dodatkowo wykazano dużą wartość prognostyczną spektroskopii FTIR w ES.
Cancer in children is relatively rare (approx. 1% of all cancer cases), and their pathogenesis and histopathology is different from cancer in older people. In Poland, approximately 1,200-1,300 cases of cancer are observed among children annually. Delayed diagnosis of cancer may be associated with a worse prognosis and even life-threatening. That is why it is so important to search for new effective, objective, cheap and quick diagnostic methods. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and Raman spectroscopy are physicochemical, non-invasive, sensitive and repeatable methods that provide significant information on changes in molecular structure. The obtained spectrum and its changes can potentially be used to monitor the course of the disease and as a prognostic marker for stratification of oncological treatment. The aim of this study was to attempt to use the obtained spectroscopic spectra as a potential diagnostic tool and as a prognostic marker for: Ewing's sarcoma (ES) and medulloblastoma-medulloblastoma (MB) in children. Based on the results obtained, the usefulness of vibration spectroscopy as a diagnostic test for both MB and ES was confirmed. Additionally, FTIR spectroscopy has been shown to have a high prognostic value in ES.
Opis
Promotor: dr hab. Józef Cebulski, prof. UR - 125 s.
Słowa kluczowe
spektroskopia FTIR , spektroskopia Ramana , medulloblastoma , mięsak Ewinga , nowotwory , FTIR spectroscopy , Raman spectroscopy , Ewing's sarcoma , cancer
Cytowanie