Parafia Łoniów i jej mieszkańcy w I połowie XX wieku (1914-1945)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019-10-18
Autorzy
Mazurkiewicz, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Niniejsza dysertacja przedstawia parafię Łoniów i jej mieszkańców w latach 1914-1945. Przedstawiono środowisko geograficzne, przynależność administracyjną państwową i kościelną parafii, jej historię oraz ogólne warunki życia. W charakterystyce mieszkańców nie pominięto rodziny hrabiów Moszyńskich, właścicieli ziemskich Łoniowa, którzy byli związani z parafią i zamieszkiwali Łoniów do 1944 roku do tzw. reformy rolnej, na mocy której musieli opuścić swój majątek. Została tu również przedstawiona struktura społeczno-zawodowa i wyznaniowa oraz podstawy utrzymania ludności. Opisano znaczenie dworu i folwarków w parafii łoniowskiej. Dużo miejsca poświęcono działającym na terenie parafii organizacjom społecznym, zarówno świeckim jak też kościelnym oraz ich znaczeniu w życiu mieszkańców. Najistotniejszą częścią pracy opartą na obszernym materiale badawczym jest ukazanie życia jednostki od przyjścia na świat poprzez zawarcie małżeństwa i życie rodzinne, którego kresem była śmierć. Ponadto dokonano charakterystyki życia religijnego wsi na kanwie roku obrzędowego. Całość dysertacji uzupełnia imponujący zbiór fotografii nigdy wcześniej nie publikowanych. Dla zobrazowania związków pokrewieństwa rodu hrabiów Moszyńskich opracowano drzewa genealogiczne.
This dissertation depicts the parish of Łoniów and its inhabitants in the period from 1914 to 1945. It embraces the characteristics of geographical environment, administrative, civil and church affiliation of the parish, its history, as well as the general conditions of living within the parish. Characteristics of inhabitants also implies the history of count Moszyński family, landowners of Łoniów, who were connected with the parish and inhabited Łoniów until 1944, i.e. the socalled agrarian reform whereby they were forced to leave their estate. It also features the social and occupational, religious structure and the grounds of people’s livelihood. The meaning of the estate and granges in the parish of Łoniów has been delineated. A lot of space has been devoted to the institutions and social organizations, both secular and church, functioning in the area of parish and their impact upon the people living there. An attempt was made to show family life and is the key part of this work. It has been based upon the vast research material and depicts the life of a human being from birth, through marriage and family life until death. In addition the characteristics of village’s religious life on the basis of a ritual year was made. The entire dissertation is complemented by an impressive collection of never before published photographs. In order to exemplify family relationships in count Moszyński family a genealogical tree have been prepared.
Opis
Promotor: dr hab. Sabina Rejman, prof. UR - 422 s.
Słowa kluczowe
Łoniów , 1914-1945 , parafia św. Mikołaja , hrabiowie Moszyńscy , ludność , 1914 to 1945 , parish of Mikołaj Biskup , count Moszyński family , people
Cytowanie