Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną. Doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Firszt, Dariusz
Jabłoński, Łukasz
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi podsumowanie osiągnięć, kosztów i korzyści pierwszej dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jego celem jest sformułowanie wniosków pod adresem polskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata, a także wniosków dla Ukrainy, która dokonuje wyboru strategii międzynarodowej współpracy gospodarczej. W pierwszej części opracowania przedstawiono empiryczną analizę realnej i technologicznej konwergencji Polski z rozwiniętymi gospodarkami UE. Z przytoczonych danych wynika, że od 1994 r., kiedy rozpoczął się proces integracji Polski z UE, nasz kraj odrobił znaczną część luki dochodowej i technologicznej względem UE. W okresie kryzysu finansowego Polsce wiodło się lepiej niż większości krajów europejskich. W drugiej części tekstu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania ścieżki rozwoju polskiej gospodarki. Wskazano, że sukcesy gospodarcze Polski były uwarunkowane licznymi czynnikami: endogenicznymi i egzogenicznymi, historycznymi i wynikającymi z bieżących działań. Można jednak przypuszczać, że integracja z UE była ważnym, pozytywnym czynnikiem rozwoju Polski w ostatnich 20 latach. Duże znaczenie miały również podejmowane w Polsce reformy gospodarcze i polityka rządu, jakkolwiek nie były one wolne od błędów. W ostatniej części artykułu zidentyfikowano wyzwania, jakie stoją przed UE oraz poszczególnymi krajami członkowskimi, w tym również Polską, w perspektywie do 2020 r.
The article is a summary of performance, costs and benefits of the first decade of Polish membership in the European Union. Its aim is to draw conclusions at the Polish economic policy for the coming years, but also proposals for Ukraine, which selects the strategy for international economic cooperation. The first part of the paper presents an empirical analysis of the real and the technological convergence Polish economy with developed economies of EU. These data show, that since 1994, when the process of Polish integration with the EU has began, our country has reversed much of the income and technology gap with the EU. Moreover, during the financial crisis, Poland fared better than most European countries. The second section attempts to answer the question about the conditions of the path of development of the Polish economy. It was pointed out that Polish economic successes were subject to a number of factors, both endogenous and exogenous, resulting from historical and current activities. You can, however, assume that the integration with the EU has been an important and positive factor in the development of Polish in the last 20 years. Of great importance were also undertaken in Poland's economic reforms and government policies, although they are not free from errors. In the last part of the article identifies the challenges facing the EU and individual member states, including Polish, with a view to 2020.
Opis
Artykuł został wygłoszony na konferencji pt. „Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases” zorganizowanej przez Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (KNEU) w dniu 18 września 2013 roku w Kijowie w związku z ubieganiem się Ukrainy o stowarzyszenie z Unią Europejską, z udziałem przedstawicieli rządu Republiki Ukrainy, Komisji Europejskiej oraz placówek dyplomatycznych.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 7–24