Konstytucyjne aspekty udziału referendarza sądowego w postępowaniu karnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Bachurska, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zagadnienie dotyczące miejsca zajmowanego przez referendarza sądowego w polskim systemie sądownictwa nabiera szczególnego charakteru w świetle przepisów Konstytucji RP, a także Prawa o ustroju sądów powszechnych, które wyznaczają zakres zadań, jaki może być powierzony referendarzowi sądowemu w procesie karnym. W obecnym kształcie instytucja ta jest jednak w postępowaniu karnym nieefektywna. Wprawdzie spełnia ona wymóg konstytucyjności, a ustawodawca w sposób legalny delegował określone uprawnienia na rzecz referendarzy sądowych w procesie karnym, to jednak obawa o naruszenie konstytucyjnej zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości wyłącznie przez sądy powstrzymuje ustawodawcę przed dalszym rozwojem tej instytucji.
The issue of the place occupied by a court referendary in the Polish judicial system takes on a special character in the light of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland, as well as the Law on the System of Common Courts, which determine the scope of tasks that may be entrusted to a court referendary in criminal proceedings. However, as it stands, this institution is ineffective in criminal proceedings. Although it meets the requirement of constitutionality, and the legislator has legally delegated certain powers to court referendaries in criminal proceedings, the fear of violating the constitutional principle of administration of justice only by courts prevents the legislator from further development of this institution.
Opis
Słowa kluczowe
referendarz sądowy , sąd , Konstytucja RP , proces karny , court referendary , court , Constitution of the Republic of Poland , criminal trial
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 9–20