Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Bolonek, Ryszarda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie kierunków modernizacji gospodarki Polski, które wynikają z podstawowych problemów makroekonomicznych, wyłonionych na podstawie porównania wskaźników makroekonomicznych Polski z pozostałymi krajami UE-27. Okazuje się, iż mimo, że wzrost gospodarczy w Polsce pozostaje na relatywnie wysokim poziomie na tle krajów UE-27, to ujawnił się problem zbyt wysokiego poziomu długu publicznego na przewidywanym w 2012 roku poziomie przekraczającym uregulowania z Maastricht. Wprawdzie są kraje, które mają wyższe poziomy długu, jednak żaden z tych krajów nie był dotychczas zmuszony, tak jak Polska, renegocjować długów z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim oraz wprowadzać narzucone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy reformy. Zatem najpilniejszym zadaniem modernizacyjnym wydaje się być reforma finansów publicznych, jednak zadaniem ważnym jest zmiana struktury produkcji w Polsce pod kątem opracowania atrakcyjnej oferty towarowo-usługowej w handlu zagranicznym. Niski poziom eksportu zapewne wynika z braku zaawansowanych technologicznie produktów, które można zaoferować na rynkach globalnych. Mimo pewnych sukcesów za mała jest dbałość o dywersyfikację rynków zbytu dla przemysłu przetwórczego i rolno-spożywczego. Być może właśnie należałoby powiązać innowacje i zaawansowane technologicznie rozwiązania dla zwiększenia dystrybucji polskich towarów przemysłu rolno-spożywczego w sposób, który dawałby przewagę konkurencyjną. Być może także należałoby zadbać o atesty dla zdrowej i pracochłonnej polskiej żywności, ponieważ za takim rozwiązaniem przemawiają względy ekonomiczne, a mianowicie, wysoka stopa bezrobocia strukturalnego. A zatem należy określić przewagę oferty polskiej produkcji artykułów żywnościowo-spożywczych w UE-27, bowiem unijny rynek dla tego typu artykułów wynosi aż 10 procent.
The aim of the paper is to point out the directions of modernisation of the Polish economy that result from fundamental macroeconomic problems identified on a base of comparisons of macroeconomic indicators for Poland and the other EU27 countries. Although the economic growth in Poland is maintained at relatively high level comparing to EU27 countries, there revealed a problem of too high level of public debt that is predicted to be in 2012 year at the level exceeding the Maastricht regulations. There are some countries with higher level of debt, however, none of the countries has been ever forced, as Poland was, to renegotiate debt with the Paris Club and the London Club as well as to implement reforms forced by the International Monetary Fund. The reform of public finance seems to be the most pressing modernisation task. However, it is also important to transform the production structure in Poland to create an offer of commodities and services that would be attractive for external trade. Low level of export stems from the lack of technologically-advanced products, that can be offered on the global markets. Despite some success, the care about diversification of markets for industry and agriculture is not sufficient. Perhaps, it would be justified to connect innovation and technologically-advanced solutions to stimulate distribution of Polish food products in a way that could bring competitive advantage. It also seems to be economically justified to take care about certificates for healthy and workengaging Polish food as this direction is supported by the high structural unemployment rate. Then the advantage of the Polish offer of food products in EU27 should be specified, as the union market for such products constitutes 9% of the whole market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 136–158