Imigracja ekonomiczna z Ukrainy do Polski i jej znaczenie dla równoważenia regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa podkarpackiego

Abstrakt
Dysertacja podejmuje aktualną problematykę imigracji ekonomicznej z Ukrainy do Polski. Celem głównym rozprawy była ocena, na przykładzie województwa podkarpackiego, jej znaczenia dla równoważenia regionalnego rynku pracy. Sformułowano trzy cele szczegółowe: przedstawienie międzynarodowych przepływów siły roboczej i alokacji migrantów na rynku pracy, w świetle wybranych teorii ekonomii (cel 1), ocena komplementarności zatrudnienia imigrantów z Ukrainy względem Polaków (na przykładzie województwa podkarpackiego) w kontekście równoważenia regionalnego rynku pracy (cel 2), diagnoza przyczyn zatrudniana imigrantów z Ukrainy na regionalnym rynku pracy i problemów z tym związanych (cel 3). W strukturze dysertacji wyróżniono: spis treści, wstęp, sześć rozdziałów (rozdział teoretyczny, teoretyczno-empiryczny, metodyczny i trzy empiryczne), podsumowanie, bibliografię, spis wykresów, tabel, rysunków, wykaz skrótów oraz załączniki. Postawiona hipoteza główna to: imigracja ekonomiczna z Ukrainy sprzyja uzupełnianiu niedoborów rodzimej siły roboczej w województwie podkarpackim. Sformułowano trzy hipotezy szczegółowe dotyczące zatrudniania imigrantów ekonomicznych z Ukrainy we wtórnym segmencie regionalnego rynku pracy (H1), uzupełniania przez ww. osoby luk w zawodach deficytowych na podkarpackim rynku pracy (H2) oraz stanowienia przez nich konkurencji (zagrożenia) dla rodzimej, regionalnej siły roboczej (H3). Całość rozważań kończy syntetyczne podsumowanie analiz i rozważań przeprowadzonych w pracy oraz przesłanie aplikacyjne dysertacji.
The dissertation take the current issues of economic immigration from Ukraine to Poland. The main aim of the dissertation is to assess, on the example of the Podkarpackie Voivodeship, its importance for balancing the regional labor market. Three specific objectives have been formulated: presentation of international labor flows and the allocation of migrants on the labor market, in the light of selected economic theories (objective 1), the complementarity of employment of immigrants from Ukraine and Poles (on the example of the Podkarpackie Voivodeship) assessment in the context of balancing the regional labor market (objective 2), diagnosis of the reasons for employing immigrants from Ukraine on the regional labor market and related problems (objective 3). The structure of the dissertation includes: table of contents, introduction, six chapters (theoretical, theoretical-empirical, methodological and three empirical), summary, bibliography, list of charts, tables, figures, list of abbreviations and attachments. The main hypothesis put forward is: economic immigration from Ukraine is conducive to compensate the shortage of native labor force in the Podkarpackie Voivodship. Three specific hypotheses were formulated that regarding: the employment of economic immigrants from Ukraine in the secondary segment of the regional labor market (H1), the compensation, by the above people, of shortage occupations gaps on the Podkarpackie labor market (H2) and their competition (threat) for the native, regional labor force (H3). The whole consideration ends with a synthetic summary of the analyzes and considerations, carried out in the dissertation, and the application message.
Opis
Promotor: dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR - 291 s.
Słowa kluczowe
międzynarodowa migracja , imigracja ekonomiczna , rynek pracy , regionalny rynek pracy , pracownicy z Ukrainy , international migration , economic immigration , labor market , regional labor market , employees from Ukraine
Cytowanie