Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie i jakość ziarna nowych odmian owsa oplewionego i nieoplewionego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018-10-29
Autorzy
Pyrek-Bajcar, Edyta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Opracowanie zawiera wyniki badań nad odmianami owsa oplewionego i odmianami owsa nieoplewionego. Wyniki uzyskano w ścisłym doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2014-2016 na glebie brunatnej wytworzonej z lessu, o składzie granulometrycznym pyłu zwykłego. Według kategorii agronomicznych, glebę tę zaliczono do średnich, kompleksu pszennego dobrego, klasy bonitacyjnej IIIa. Doświadczenie zlokalizowano w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Wydziału BiologicznoRolniczego w Krasnem k. Rzeszowa (500 03, N; 220 06, E ). Doświadczenie założono w układzie losowanych bloków z podblokami w czterech powtórzeniach. Doświadczenie zrealizowano jako dwuczynnikowe, a czynnikami były: I czynnik poziom nawożenia azotowego i II czynnik odmiany owsa oplewionego (Bingo i Gniady) i nieoplewionego (Nagus i Maczo). Zastosowano azot w ilości: 40 kg·ha-1, 80 kg·ha-1, 120 kg·ha-1. Na kontroli nie stosowano nawożenia azotowego. Przeprowadzone badania dowiodły istnienia różnic w reakcji badanych odmian na nawożenie azotowe pod względem przebiegu wegetacji, plonu ziarna i jego składu chemicznego oraz przebiegu procesów fizjologicznych.
The compilation includes the results of research about variety of oats hulled and naked oats. The data obtained in outdoor experiment, taken in 2014-2016 on the brown soil produced from loess soil, the composition of which is granulometry ordinary dust. According to agronomical categories, that soil was included to the middle coplex of wheat, the class bonitation IIIa. The experiment was located in the Teaching-Research Station in The Faculty of Biology and Agriculture in Krasne near Rzeszów (50 03’ N; 22 06’ E). The experiment was executed as two-factors; these factors were: I factor the level of nitrogen fertilization and II factor the variety of oats hulled (Bingo and Gniady) as well as naked oats (Nagus and Maczo). The nitrogen was applied in the amount of; 40 kg:ha, 80 kg:ha, 120 kg:ha. During the supervision the fertilization was not applied. The researches that were taken proved the existence of differences in the reaction of given varietes for the nitrogen fertilization according to the course of growth, crop of grain and its chemical composition as well as the course of physiological processes.
Opis
Promotor: dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach prof. UR, 97 s.
Słowa kluczowe
owies , nawożenie , azot , oat , fertilization , nitrogen
Cytowanie