WPŁYW WPROWADZENIA PROTOKOŁU PRZYSPIESZONEGO POWROTU DO ZDROWIA (ERAS), NA NAKŁAD PRACY PIELĘGNIAREK U PACJENTÓW PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH ZASTAWKI MITRALNEJ Z DOSTĘPU MINIMALNEGO

Abstrakt
Określenie nakładu pracy pielęgniarek jest istotną kwestią zarówno dla zarządzających systemem opieki zdrowotnej, który działa na wielu poziomach struktur społecznych jak i dla samych pielęgniarek. Dzięki badaniom naukowym prowadzonym nad nakładem pracy pielęgniarek udowodniono, iż pracodawca może poprawiać jakość opieki w swojej placówce poprzez prawidłową organizację pracy, z drugiej jednak strony badania wykazują, że pielęgniarstwo generuje wysokie koszty opieki nad pacjentami, gdyż to właśnie ta grupa zawodowa jest jedną z liczniejszych, które pracują w szpitalu. Celem prowadzonych badań było porównanie nakładu pracy pielęgniarek u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych z dostępu minimalnego, znieczulanych standardowo oraz według protokołu ERAS. Pacjentów zakwalifikowanych do badania dobierano na zmianę – jeden pacjent kwalifikowany był do znieczulenia ERAS, a kolejny do znieczulenia standardowego. Badania przeprowadzone w Klinice Kardiochirurgii Intensywnej Terapii w Rzeszowie, wykazały, iż nakład pracy pielęgniarek zmniejsza się w przypadku zastosowanego protokołu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) u pacjentów po zabiegach zastawki mitralnej z dostępu minimalnego. Zastosowanie znieczulenia zgodnie z protokołem ERAS jest korzystniejsze na każdym etapie opieki okołooperacyjnej u pacjentów kardiochirurgicznych. Ponadto wykazano, że protokół ERAS wpływa korzystnie na bezpieczeństwo pacjentów.
Determining the workload of nurses is important issue for both managers of the health care system, which operates on many levels of social structures and for nurses. Thanks to scientific research on the workload of nurses, it has been proven that the employer can improve the quality of care in their institution by proper organization of work, but on the other hand, research shows that nursing generates high costs of patient care, because this is one of the most numerous professional group who work in the hospital. The aim of the study was to compare the workload of nurses in patients after cardiac surgery with minimal access, anesthesia standard and according to the ERAS protocol. The patients qualified for the study were selected alternately - one patient was qualified for ERAS anesthesia and the next one for standard anesthesia. The research carried out in the Department of Cardiac Surgery Intensive Care in Rzeszow, showed that the workload of nurses is reduced in case of the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocol in patients after mitral valve surgery with minimal access. The use of anesthesia in accordance to the ERAS protocol is beneficial at every stage of perioperative care in cardiac surgery patients. In addition, the ERAS protocol has been shown to have positive effect on patient safety
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Kazimierz Widenka, prof. UR - 131 s.
Słowa kluczowe
nakład pracy pielęgniarskiej , intensywna terapia , protokół ERAS , kardiochirurgia , nursing work satisfaction , satisfaction with anesthesia , intensive care , ERAS protocol , cardiac surgery
Cytowanie