Zoom do vzdelávania seniorov U3V na KTIT

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Širka, Ján
Šebo, Miroslav
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celoživotné vzdelávanie je programom dnešnej doby a cieľom vzdelávacích inštitúcií je vytvárať a inovovať obsahy vzdelávania seniorom študujúcim na UTV. Príspevok približujemoderné formyvzdelávania seniorov s využitím e-learningu, VRE a sociálnych sietí. Študenti univerzity tretieho veku v programe IKT strácajú zábrany a aktívne využívajú prostriedky modernej doby k zlepšeniu svojej kvality života.
Lifelong learning is a program of today and the aim of educational institutions is to create and upgrade the contents of education of seniors studying at the UTV. The report describes the modern forms of education of seniors using e-learning, RCE and social networks. Students of the Third Age University of the ICT Program lose their inhibitions and actively use the means of modern times to improve their quality of life.
Opis
Słowa kluczowe
E-learning , kvalita života , vzdialený reálny experiment , univerzita tretieho veku , seniori , quality of life , remote controlled real experiment , The Third Age University , seniors
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 42–47