Podpora výuĉby PLC systémov na vysokých ńkolách v SR

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lukáčová, Danka
Bánesz, Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Aj uĉiteľské ńtudijné programy na univerzitách reagujú na potreby trhu práce a zaraďujú do svojich ńtudijných programov predmety, v ktorých sa ńtudenti oboznamujú s novými materiálmi a technológiami priemyselnej praxe. Jednou z týchto technológií sú priemyselné riadiace systémy PLC.Katedra techniky a informaĉných technológií na PF UKF v Nitre do svojich ńtudijných programov zaradila 4 predmety, ktoré poskytujú ńtudentom základné vedomosti o PLC. Na zvýńenie záujmu ńtudentov o tento predmet sa rozhodli vytvoriť vzdialené laboratóriá, ktoré môņu pouņívať ńtudenti v dińtanĉnej forme a zároveň aj v rámci kontaktných hodín na cviĉeniach. Pre vytvorenie vzdialených laboratórií pre pneumatické a hydraulické systémy navrhujú pouņiť technické prostriedky vyuņívajúce prvky PLC spolu s internetovým rozhraním pre vzdialený prístup a priamy prístup, metodiky a vzdelávacie materiály vhodné pre zaradenie do vzdelávacieho procesu. Vzdialený prístup k laboratóriám spolu s kontaktným vyuĉovaním umoņnia uņívateľovi získavať nové poznatky z oblasti pneumatických a hydraulických systémov, ĉo v koneĉnom dôsledku prispeje k zvýńeniu ich kompetencií z predmetnej oblasti.
Study programs oriented on teacher preparation at universities respond to the needs of the labor market and include subjects in their study programs where students are acquainted with new materials and technologies of the industrial practice. PLC industrial control systems are one of these technologies. The Department of Technology and Information Technologies at the Faculty of Pedagogy of UKF in Nitra included four subjects in its study programs, which provide students some basic knowledge about PLC systems. To increase the interest of students in this subject, they decided to create remote laboratories that can be used by students in a distance form of study, as well as within contact hours during exercises. To create remote laboratories for pneumatic and hydraulic systems will be used hardware elements using the PLC together with a web interface for remote access and direct approach, methodology and educational materials suitable for inclusion in the educational process. Remote access to laboratories along with contact teaching allows the user to gain new knowledge in the field of pneumatic and hydraulic systems. The present proposal will by its outputs contribute to increasing competencies of teachers of technical subjects in this area.
Opis
Słowa kluczowe
test istotności , test nieparametryczny , próba zależna , próba niezależna , industrial control systems , remote real experiments , education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 100–105