Zmiany wzorca ekspresji genów kodujących wybrane adipokiny i czynniki prozapalne w raku endometrium

Abstrakt
Celem pracy była ocena zmian wzorca ekspresji genów kodujących adiponektynę, leptynę i czynniki prozapalne w hodowli komórkowej raka endometrium linii Ishikawa eksponowanej na działanie cisplatyny w porównaniu do hodowli kontrolnej. Analiza molekularna obejmowała wyznaczenie mikromacierzowego profilu genów, walidację uzyskanych wyników łańcuchową reakcją polimerazy w czasie rzeczywistym poprzedzona odwrotną transkrypcją (RTqPCR) oraz stężenia białek kanapkową odmianę testu immunoenzymatycznego ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Pod wpływem cisplatyny następuje obniżenie aktywności transkrypcyjnej leptyny i jej trzech receptorów, z równoczesna nadekspresją adiponektyny (p<0,05). Dodanie cisplatyny do hodowli komórkowej spowodowało nadekspresję TNF-α i IL-6 z równoczesnym obniżeniem ekspresji STAT3 i JAK2 (p<0,05). W przypadku TNF-α, jego profil ekspresji na poziomie transkryptomu i proteomu jest odmienny. W przypadku pozostałych czynnikówna poziomie mRNA i białka odnotowano ten sam kierunek zmiany ekspresji. Zmiany profilu ekspresji leptyny, adiponektyny, IL-6, TNF-α, JAK2 można rozpatrywać w kontekście wykorzystania jako uzupełniających markerów diagnostycznych raka endometrium, monitorowania skuteczności terapii cisplatyną i tworzenia nowych strategii terapeutycznych ukierunkowanych na szlak sygnalizacyjny JAK/STAT.
The aim of the study was to evaluate changes in the expression pattern of genes encoding adiponectin, leptin and pro-inflammatory factors in the endometrial cancer cell culture of the Ishikawa line exposed to the action of cisplatin in comparison to the control culture. Molecular analysis included the determination of the microarray gene profile, validation of the obtained results with the real-time polymerase chain reaction preceded by reverse transcription (RTqPCR) and the protein concentration of the sandwich variant of the enzyme-linked immunosorbent ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Under the influence of cisplatin, the transcriptional activity of leptin and its three receptors is reduced, with the simultaneous overexpression of adiponectin (p <0.05). The addition of cisplatin to the cell culture overexpressed TNF-α and IL-6 with a concomitant reduction in STAT3 and JAK2 expression (p <0.05). In the case of TNF-α, its expression profile is different at the transcriptome and proteome levels. In the case of the remaining factors at the mRNA and protein levels, the same direction of change in expression was noted. Changes in the expression profile of leptin, adiponectin, IL-6, TNF-α, JAK2 can be considered in the context of their use as complementary diagnostic markers of endometrial cancer, monitoring the effectiveness of cisplatin therapy and developing new therapeutic strategies targeting the JAK / STAT signaling pathway.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Dariusz Boroń - 87 s.
Słowa kluczowe
rak endometrium , linia Ishikawa , cisplatyna , marker molekularny , endometrial cancer , Ishikawa line , cisplatin , molecular marker
Cytowanie