Przekształcenia bentosu i ichtiofauny małych, nizinnych potoków skolonizowanych przez bobra europejskiego Castor fiber L.

Abstrakt
Aktywność inżynieryjna bobrów jest istotnym przejawem działalności środowiskotwórczej na małych, śródleśnych potokach. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu zabudowy potoków nizinnych przez bobra europejskiego na makrobezkręgowce bentosowe i ichtiofaunę. Badaniami objęto trzy potoki. Na każdym z cieków stanowiskami badawczymi były 3 stawy bobrowe oraz dwa stanowiska płynące. Każdego roku trzy razy pobierano próbki bentosu. Ocenę liczebności i biomasę ichtiofauny dokonano w oparciu o 5 elektroodłowów. Ogólne zagęszczenie i biomasa bentosu były wyższe niemal w każdym stawie w porównaniu z odcinkami płynącymi. Taksonami wykazującymi wyższe różnice w liczebności i biomasie stawów wszystkich potoków były małżoraczki. Istotnie wyższe liczebności i biomasę w stawach zwykle osiągały skąposzczety, ochotkowate, ośliczki i jętki, natomiast na odcinkach płynących kiełże. W przypadku ryb, liczebność i biomasa nie różniły się istotnie między stanowiskami badanych potoków. Liczebność strzebli potokowej, kiełbia i słonecznicy były silnie dodatnio skorelowane ze średnią głębokością, wiekiem stawu oraz powierzchnią zajętą przez roślinność szuwarową. Zawartość tlenu w wodzie pozytywnie wpływała na liczebność śliza. Silna dodatnia korelacja istniała między powierzchnią stawu, a zagęszczeniem jętek, pijawek, chrząszczy i ważek. Zagęszczenie kiełży, meszek i małży było dodatnio skorelowane ze zmiennymi ruch wody i piasek. Na liczebność ośliczek, małżoraczków, skąposzczetów, ochotkowatych i wielkoskrzydłych pozytywnie wpływały osad, głębokość średnia, szuwar i wiek stawu.
Engineering activity of a beaver is an important manifestation of environment-forming activity in small mid-forest streams. The aim of this study was to evaluate the effect of dam building by the European beaver in lowland streams on benthos and ichthyofauna. Therefore, three small mid-forest streams were researched. At each stream the samples were collected from three ponds and two sites with running water. Each year, benthic samples were collected three times. The assessment of abundance and biomass of ichthyofauna were based on 5 electofishing catches. Density and biomass of benthos were higher in almost every pond compared with the flowing sections. The taxa showing higher abundance and biomass in the beaver ponds in all streams were ostracods. Higher abundance and biomass of Oligochaeta, Chironomidae, Asellus aquaticus and Ephemeroptera was observed in the ponds, while Gammaridae in the running water sections. In the case of fish, abundance and biomass did not differ between the sampling sites. The number of common minnow, gudgeon and sunbleak were strongly positively correlated with the average depth, age of the pond and macrophytes. The oxygen content in water influenced the number of stone loach positively. The density of mayflies, leeches, beetles and dragonflies was strongly correlated with the surface of the pond, while the density of gammarids, black flies and mussels was positively correlated with the movement of water and sand. The number of Asellus aquaticus, Ostracoda, Oligochaeta, Chironomidae and Megaloptera was positively associated with sediment, average depth, macrophytes and age of the pond.
Opis
Słowa kluczowe
stawy bobrowe , śródleśne cieki , bezkręgowce bentosowe , ryby , beaver ponds , forest streams , benthic invertebrates , fishes
Cytowanie