Znaczenie technologii Web 2.0 w kształceniu e-learningowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Tuczyński, Krystian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi przegląd technologii informacyjno-komunikacyjnych charakteryzowanych jako Web 2.0, które mogą być wykorzystywane w kształceniu zdalnym. Publikacja przedstawia aplikacje oferowane przez firmę Google z uwzględnieniem ich najważniejszych cech użytkowych oraz możliwości edukacyjnych. Wspólną cechą przedstawianych usług jest ich uniwersalność przejawiająca się możliwością wykorzystywania ich na każdym szczeblu kształcenia.
The article is an overview of information and communication technologies characterized as Web 2.0, which can be used in remote education. The publication presents applications offered by Google, including their most important functional features and educational opportunities. A common feature of the presented services is their universality, manifested by the possibility of using them at every level of education.
Opis
Artykuł powstał w ramach prac statutowych w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych na Wydziale Pedagogicznym przy współpracy Pracowni e-learningu w Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.
Słowa kluczowe
technologie informacyjno-komunikacyjne , aplikacje internetowe , kształcenie e-learningowe , chmura edukacyjna , information and communication technologies , internet applications , e-learning , educational cloud
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 127–134