Propozycja walidacji bloczków „EduMATRIX” jako narzędzia dydaktycznego wspomagającego proces nauczania matematyki w klasach nauczania początkowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Pollak, Anita
Wijata, Agata M.
Bieńkowska, Maria J.
Mitas, Andrzej W.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Liczne propozycje narzędzi wykorzystywanych w procesie dydaktycznym mają na celu wspomaganie rozwoju i umiejętności uczniów. Wykonany z naturalnych materiałów zestaw EduMATRIX stanowi ciekawą alternatywę dla dostępnych na rynku propozycji. Metoda walidacji EduMATRIX opiera się na projekcie eksperymentu z grupą kontrolną. Zebrane dane posłużą do oceny wpływu zestawu EduMATRIX na poprawność oraz czas rozwiązywania zadań matematycznych opracowanych w oparciu o standaryzowany materiał. Analizie poddano również opinie dzieci odnoszące się do ich samopoczucia w trakcie zajęć oraz satysfakcji z wykonywanych zadań, a także oceny nauczycieli dotyczące postępów w nauce matematyki u dzieci uczestniczących w badaniu.
Many suggestions of tools, which are used in the teaching process, should support the development and abilities of pupils. EduMATRIX set, which is made of natural materials, is an interesting alternative for other proposals available on the market. Validation process of this set is based on experimental design with a control group. The collected data will be used to assess the impact of EduMATRIX on the correctness and the time of solving mathematical tasks, which are designed on the basis of standardized material. The analysis will cover also children’s opinion relating to their well-being during the course and their satisfaction of solving tasks, as well as teachers’ evaluations considering the progress in the learning of mathematics in children participating in the study.
Opis
Słowa kluczowe
EduMATRIX , edukacja wczesnoszkolna , pomoce dydaktyczne , matematyka , early education , educational materials , mathematics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 325–331