Wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci z wadą słuchu – zajęcia logorytmiczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Wasińska-Zdżalik, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawione zostaną doświadczenia własne związane z prowadzeniem zajęć logorytmiki oraz wstępna analiza wspomagania rozwoju percepcji słuchowej, mowy, komunikatywności i muzykalności dwuletnich dzieci z ubytkiem słuchu uczestniczących w tego rodzaju zajęciach. Przez dziesięć miesięcy dziesięcioro dzieci uczestniczyło w specjalnie przygotowanym programie zajęć, bogatym w ćwiczenia wspomagające rozwój wymienionych sfer rozwoju. Badania dały odpowiedź na pytanie, które ze sfer rozwijają się najbardziej intensywnie. Potwierdziły też, że logorytmika jest efektywną metodą pracy z dziećmi niesłyszącymi i pomaga przygotować je do zajęć w przedszkolu i szkole.
This paper presents its author’s own experience connected with running rhythmic speech classes and an initial analysis of supporting development of hearing perception, speech, communicativeness and musicality of children of the age of two with hearing impairment participating in exercises of that type. For 10 months ten children participated in a specially prepared programme with a lot of exercises supporting development of the mentioned above areas. The research answered the question which of the areas develop most intensively. It also confirmed that rhythmic speech therapy is an effective method of work with children with impaired hearing and helps to prepare them for kindergarten and school activities.
Opis
Słowa kluczowe
logorytmika , dziecko z ubytkiem słuchu , terapia , rhythmic speech therapy , a child with hearing impairment , therapy
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 117–134