Syntetyczna ocena poziomu zagrożenia czynnikami ryzyka, ocena rozwoju fizycznego i psychomotorycznego u niemowląt diagnozowanych metodą Vojty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Bejster, Anna
Przysada, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wprowadzenie: Cele pracy: 1. Ocena poziomu zagrożenia czynnikami ryzyka, mierzona syntetyczną funkcją diagnostyczną Z PZCPN u niemowląt z grupy badanej (GB), diagnozowanych metodą Vojty, w porównaniu z grupą kontrolną (GK). 2. Ocena siły wpływu poszczególnych cech diagnostycznych na poziom Z PZCPN . 3. Syntetyczna ocena rozwoju fizycznego Z PRF oraz rozwoju psychomotorycznego Z PRPM . Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły 104 niemowlęta z obciążonym wywiadem ciążowo-okołoporodowym (GB), grupę kontrolną stanowiło 50 dzieci zdrowych (GK). Do oceny funkcji Z PZCPN zastosowano metodę A. Krefft. Rozwój psychomotoryczny testami Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR) został scharakteryzowany w sposób syntetyczny za pomocą funkcji Z PRPM , rozwój fizyczny – funkcją Z PRF. Wyniki: Istotnie wyższy poziom zagrożenia Z PZCPN odnotowano u dzieci z GB w porównaniu z GK (p≤0,001) oraz u wcześniaków i niemowląt ze średniociężkimi i ciężkimi zaburzeniami (p≤0,001, p≤0,01). W podgrupach tych odnotowano także istotnie niższy poziom rozwoju psychomotorycznego. Niedojrzałość noworodka, mniejsze wymiary ciała, niska wydolność w skali Apgar, powikłania okresu noworodkowego najsilniej wpływały na poziom zagrożenia. Wnioski: W grupie badanych dzieci stwierdzono istotnie wyższy poziom zagrożenia czynnikami ryzyka mierzony funkcją Z PZCPN oraz niższy poziom rozwoju fizycznego, w porównaniu z grupą kontrolną dzieci zdrowych. U niemowląt ryzyka z wyższym stopniem zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej i krótszym czasem trwania ciąży wykazano wyższy poziom zagrożenia oraz niższy poziom rozwoju psychomotorycznego. Występowanie czynników ryzyka, zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej i opóźnień w rozwoju psychomotorycznym wymaga wdrożenia działań terapeutycznych.
Introduction: Aims of the study: 1. The aim of the study was to assess the level of risk with risk factors measured by the synthetic diagnostic function of Z PZCPN in infants from the study group (GB) diagnosed with the Vojta method, compared to the control group (CG). 2. Assessment of the strength of the influence of individual diagnostic features on the level of Z PZCPN . 3. Synthetic evaluation of the physical development of Z PRF and psychomotor development of Z PPRM . Material and methods: The study group consisted of 104 infants with a burdened pregnancy-perinatal (GB) history, the control group consisted of 50 healthy children (CG). The method of A. Krefft was used to evaluate the function of Z PZCPN . Psychomotor development was characterized by the tests of the Munich Developmental Diagnostics (MFDD) in a synthetic way by means of the Z PRPM function, physical development – by the Z PRF function. Study results: Significantly higher level of risk of Z PZCPN was noted in children with GB compared to CG (p ≤ 0.001) and in premature babies and infants with moderately severe disorders (p ≤ 0.001p ≤ 0.01). A significantly lower level of psychomotor development was also noted in these subgroups. Neonatal immaturity, smaller body dimensions, low Apgar fitness, complications of the neonatal period had the strongest influence on the level of risk. Conclusions: In the group of examined children (GB), a significantly higher level of risk with risk factors measured by the function of Z PZCPN and a lower level of physical development were found, compared to the control group of healthy children (p <0.001). In infants at risk with a higher degree of central nervous coordination disorders and shorter duration of pregnancy, a higher level of risk and a lower level of psychomotor development have been demonstrated. The presence of risk factors, disorders of central nervous coordination and delays in psychomotor development requires the implementation of therapeutic measures.
Opis
Słowa kluczowe
czynniki ryzyka , ZOKN , rozwój psychomotoryczny , risk factors , CNS , psychomotor development
Cytowanie
red. Joanna Baran, Teresa Pop, Rehabilitacja 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 228-246