Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dowodzi się, że awans Polski mierzony wzrostem PKB i wskaźnikami rozwoju rynków odnotowany w latach 1990–2013 nie otwiera perspektywy budowy gospodarki opartej na innowacjach. Wiązał się on również z wysokimi kosztami społecznymi. Ich źródłem były szokowa transformacja i polityka gospodarcza podporządkowane standardom neoliberalnym, które ignorują kontekstualne uwarunkowania rozwoju. Słabości procesu innowacyjnego biorą się z oparcia go na zewnętrznych transferach i zaniku zaangażowania państwa we wspieranie rozwoju sektora B+R oraz rozwoju branż high-tech. W artykule zaprezentowano również te systemowe warunki przezwyciężania dezintegracji procesów rozwojowych, które mogłyby być uruchomione świadomymi decyzjami racjonalnie działających podmiotów gospodarczych.
The study is aimed to prove that the advancement in Poland measured by a GDP growth and by indicators of a market development noted for years 1990–2013 does not open perspectives to build an economy based on innovations. It was also accompanied by high social costs. They resulted from a shock transformation and an economic policy subordinated to neoliberal standards that ignore contextual conditions of development. Weaknesses of process of innovation stem from its basis in external transfers and disappearance of state engagement in support for development of R&D sector as well as development of high-tech branches. The system conditions for overcoming disintegration of development processes which could be started by conscious decisions of rationally acting economic entities were presented in the paper as well.
Opis
Słowa kluczowe
polska gospodarka , integrowanie procesów rozwojowych , innowacje , Polish economy , integration of development processes , innovations
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 38–54