Personalizacja profili internetowych wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Iskierka, Sławomir
Weżgowiec, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono problemy związane z personalizacją profili internetowych i ich wpływem na użytkowników Internetu, a szczególnie młodzież. Przeanalizowano aktualne i przewidywane skutki związane z profilowaniem i personalizacją kont głównie w mediach społecznościowych. Wskazano na potencjalne zagrożenia, jakie może nieść ze sobą zjawisko personalizacji profili internetowych. Zwrócono uwagę na rolę systemu edukacji w prawidłowym przygotowaniu młodego pokolenia do postrzegania i eliminowania niekorzystnych zjawisk związanych z tym problemem. Oceniono, że personalizacja profili internetowych jest olbrzymim problemem, z jakim będzie musiała zmierzyć się tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, współczesna informatyka.
This article discusses problems related to the personalisation of internet profiles and their influence on the users, especially youth. Current and predicted results are analysed that relate to the personalisation of the accounts, mainly in the social media. Potential risks of such personalisation are addressed. The role of the educational system in a proper preparation of the young generation to recognize and eliminate unwanted situations is emphasized. It was concluded that the personalisation of internet profiles is a substantial problem that has to be faced by the modern computer science, both in theoretical and practical aspect.
Opis
Słowa kluczowe
personalizacja , profile internetowe , informatyka , personalization , profiles dotcom , information technology
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 32–39