Talent ukryty nigdy nie rozkwitnie. Wybrane techniki arteterapeutyczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bobik, Bogumiła
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy wykorzystania wybranych technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wyjaśnia pojęcie i rodzaje twórczości dziecka w wieku przedszkolnym, opisuje znaczenie zajęć arteterapeutycznych w pracy przedszkola. Odwołuje się do badań jakościowych w zakresie wykorzystania zajęć muzycznych i plastycznych w terapii dziecka. Badania oparto na obserwacji postępów w zakresie umiejętności muzycznych i plastycznych dzieci sześcioletnich w toku prowadzonych zajęć arteterapeutycznych (obejmujących improwizacje ruchowe, improwizacje z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, działalność plastyczną). Egzemplifikacją prowadzonych badań jest przedstawione studium przypadku sześcioletniej dziewczynki objętej zajęciami z zakresu arteterapii.
The article discusses the use of selected techniques in art therapy work with children of preschool age. It explains the concept and forms of a preschooler’s creativity and describes the importance of art therapy in a preschool. The article refers to qualitative research in the use of music and art in a child’s therapy. The study was based on observation of the progress of musical and art skills of six year olds in the course of art therapy classes (including movement improvisation, improvisation using percussion instruments and artistic activity). Exemplification of the research is presented in a case study of a six year old girl who participated in art therapy.
Opis
Słowa kluczowe
twórczość dziecka , arteterapia , wiek przedszkolny , badania jakościowe , studium przypadku , child’s creativity , preschool age , qualitative research , case study
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 193–210