Podmiotowe aspekty odpowiedzialności deliktowej oraz karnej w zakresie wyrzucania przedmiotów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Łukasiewicz, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
Odpowiedzialność prawna spowodowana wyrzuceniem przedmiotów z pomieszczenia na zewnątrz została uregulowana normatywnie w dwóch aktach prawnych – Kodeksie Cywilnym oraz Kodeksie Wykroczeń. Zakresy podmiotów, które mogą ponosić odpowiedzialność na podstawie tych regulacji nie są jednak tożsame. Wynika to przede wszystkim z funkcjonującej w obrębie prawa cywilnego konstrukcji odpowiedzialności na zasadzie ryzyka oraz dominującej w prawie karnym odpowiedzialności na zasadzie winy. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie warunków, które muszą być spełnione, aby ta sama osoba mogła ponosić odpowiedzialność karną oraz cywilną spowodowaną zaistnieniem wskazanego stanu faktycznego oraz wyliczenie sytuacji, w których taki scenariusz jest wykluczony. Godzi się zauważyć, że problematyka ta leży na marginesie zainteresowań zarówno cywilistyki, jak i karnistyki.
The legal responsibility for throwing away objects from premises was regulated in two legal acts: the Civil Code and the Misdemeanor Code. The types of responsibility of a person have been determined differently in two cases. In case of the civil law it is based on the principle of risk, while in the other one it depends on indicating the guilt of a perpetrator. The aim of this article is to present the demands which must be fulfilled so that the same person could bear both civil and criminal responsibility, caused by the occurrence of real incident, as well as listing the situations in which such a scenario is excluded. It is worth mentioning that these problems are on the margin of civil and criminal lawyers’ interest.
Opis
Słowa kluczowe
odpowiedzialność prawna , legal responsibility , wyrzucenie przedmiotów , prawo karne , prawo cywilne , zasada ryzyka , wina sprawcy , throwing away objects , civil law , criminal law , principle of risk , the guilt of a perpetrator
Cytowanie