Poznań w kryminale: przestrzeń zindywidualizowana czy anonimowa?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Nowak, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie obrazu Poznania wyłaniającego się ze współczesnych poznańskich kryminałów. Kryminalny Poznań stanowi przede wszystkim wypadkową zachowania bohaterów, ich pochodzenia, usposobienia oraz współczesnych tendencji dotyczących nazewnictwa miejskiego. Z perspektywy realizowanego gatunku urbanonimy pozwalają zaprezentować stolicę Wielkopolski jako miasto spokojne oraz jednocześnie obrazują Poznań jako przestrzeń nieznaną i niebezpieczną, słynącą ze zbrodni. Warto jednak zaznaczyć, że przestrzenie różnią się zwykle w zależności od konkretnej dzielnicy. Stereotyp wyraźnego podziału na dzielnice dobre i złe zostaje tutaj przełamany, a metropolia – w opozycji do silnie zindywidualizowanej przestrzeni – na drugim biegunie prezentuje się jako przestrzeń niemal anonimowa, podobna do każdego innego, większego polskiego lub europejskiego miasta. Z jednej strony, wynika to ze współczesnych przemian cywilizacyjnych oraz przenikających się tendencji glokalizacji oraz globalizacji, ale z drugiej, może być wyrazem przeistoczenia kultury, w której cenimy zło i chcemy znaleźć się w jego centrum (pod warunkiem, że mamy pewność, iż na końcu będziemy świadkami zwycięstwa dobra).
The aim of the article is to present the image of Poznań presented in contemporary Poznań crime novels. The vision of criminal Poznań is primarily an effect of the characters’ behavior, their ancestry, disposition and contemporary trends in urban naming. From the perspective of the genre, urbanonyms allow us to present the capital of Wielkopolska as a peaceful city, and on the basis of an contrast – an unknown and dangerous space, famous for its crime. It is worth noting, however, that the spaces usually differ depending on a specific district. The stereotype of a clear division into good and bad districts is broken here, and the metropolis – in contrast to a strongly individualized space – on the other extreme presents itself as an almost anonymous space, similar to any other, larger Polish or European city. On the one hand, it results from contemporary civilization changes and the intermingling tendencies of glocalisation and globalization, but on the other, it can be an expression of the transformation of a culture in which we value evil and want to be at its center (provided that we are sure that in the end we will witness the victory of good).
Opis
Słowa kluczowe
onomastyka literacka , kryminał , nazwy własne , przestrzeń miejska , literary onomastics , crime fiction , proper names , urban space
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 350–360