Ocena powrotu funkcji w obrębie kompleksu barkowego u pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów

Abstrakt
Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena sprawności funkcjonalnej oraz zdolności siłowych i siłowo-szybkościowych rotatorów zewnętrznych i wewnętrznych stawu ramiennego u pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów na wybranych etapach leczenia. Badaniem objęto 95 osób, w tym 48 osób z uszkodzeniem mięśni i ścięgien tworzących stożek rotatorów stawu ramiennego, którym artroskopowo odtworzono ciągłość uszkodzonych struktur – grupa badana oraz 47 osób zdrowych, którzy tworzyli grupę kontrolną. U pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego wykonano trzykrotną ocenę stanu klinicznego: badanie I – dzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym, badanie II – 6 miesięcy po przebytym zabiegu oraz badanie III – 12 miesięcy po przebytym zabiegu operacyjnym. Osoby zakwalifikowane do grupy kontrolnej badane były jeden raz. Zaobserwowano znaczącą poprawę stanu funkcjonalnego ocenianego za pomocą skali CSS oraz WORC w każdym kolejnym badaniu. Po upływie 12 miesięcy od artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów większość badanych parametrów siłowych mięśni wykonujących rotację zewnętrzną oraz wewnętrzną stawu ramiennego uzyskanych podczas oceny izokinetycznej istotnie się poprawiła. Występowały jednak deficyty w zakresie badanych parametrów między kończyną operowaną a nieoperowaną oraz w odniesieniu do grupy kontrolnej.
The main aim of the study was to assess the functional capacity as well as the strength and force-velocity abilities of the external and internal rotator cuff muscles in patients after arthroscopic reconstruction of the rotator cuff at selected stages of treatment. The study involved 95 people, including 48 subjects from the study group with the injury within muscle and tendons forming the rotator cuff of the shoulder joint, which arthroscopic reinsertion of the damaged structures and 47 healthy individuals who comprised the control group. Patients qualified for surgery underwent a triple assessment of their clinical condition: study I - the day before the planned surgery, study II - 6 months after the surgery, and study III - 12 months after the surgery. People qualified for the control group were tested once. There was a significant improvement in the functional status as assessed by the CSS and WORC scale in each subsequent studies. 12 months after the arthroscopic reconstruction of the rotator cuff, most of the strength parameters of the muscles performing external and internal rotation of the shoulder joint, obtained during the isokinetic evaluation, improved significantly. The results of the investigated parameters obtained by the operated limb were significantly lower as compared to the control group.
Opis
Promor: dr hab. n. techn. prof. UR Janusz Cwanek dr n. med. - 134 s.
Słowa kluczowe
bark , stożek rotatorów , ocena funkcjonalna , shoulder , rotator cuff , functional assessment
Cytowanie