Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w rozwoju wsi i rolnictwa województwa świętokrzyskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Pałka, Ewa
Wrońska-Kiczor, Janina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przeprowadzono analizę wykorzystania środków unijnych w rozwoju wsi i rolnictwa w województwie świętokrzyskim przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Skala wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem środków unijnych od 2000 r. systematycznie wzrasta. Zrealizowane działania w ramach szerokiego wachlarza programów strukturalnych przed akcesją oraz w siedmioletnim okresie członkostwa w UE dały znaczące efekty rzeczowe w regionach kraju, w tym również i w województwie świętokrzyskim. Kompleksowe wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej dla terenów wiejskich jest istotnym elementem wsparcia publicznego, które powinno być kontynuowane, w celu osiągnięcia trwałego rozwoju, umożliwiającego utrzymanie żywotności obszarów wiejskich i wzrostu konkurencyjności sektora rolnego.
The paper analyses usage of funds in agriculture and rural development in the Świętokrzyski region for the pre – to after-accession of the Polish to the European Union. The scale the use of support of socio-economical growth within utilization of funds has systematically increasing since the years 2000. Activities realized within the structural programmes per–accessions and in seven years period of membership in the UE have essential results in regions of country, also in Świętokrzyski voivodeship. The comprehensive support offered under the common agricultural policy for rural areas, which should continued in order to achieve sustainable development, enabling the maintenance of rural life and enhancement of contributing of the agricultural sector.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 86–96