Koszty wynagrodzeń w fundacji a liczba wolontariuszy i rozmiary działalności – wyniki badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Stańdo-Górowska, Halina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest badanie zależności kosztów wynagrodzeń w fundacji od takich czynników jak liczba pracujących w niej wolontariuszy i rozmiar działalności mierzony wysokością osiąganych przychodów oraz liczbą odbiorców świadczeń fundacji. Źródłem danych są sprawozdania finansowe i merytoryczne sporządzane przez organizacje non profit. Fundacje jako organizacje, których celem działalności nie jest osiąganie zysku stanowią szczególną grupę jednostek, które mają obowiązek sporządzania znacznie obszerniejszych sprawozdań z działalności. W badaniach wykorzystano statystyczną metodę regresji liniowej oraz współczynniki korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi. Analizą objęto trzy wielkości związane z wynagrodzeniami: roczne koszty wynagrodzeń, udział procentowy kosztów wynagrodzeń w sumie kosztów fundacji oraz kwotę kosztów wynagrodzeń przypadającą na jednego pracownika fundacji. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zależność pomiędzy wysokością kosztów wynagrodzeń a wysokością przychodów fundacji, natomiast nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy pozostałymi badanymi zmiennymi. Zbudowano zatem model opisujący roczne koszty fundacji jako funkcję przychodów. Z przeprowadzonych badań wynika, że pod względem optymalizacji kosztów wynagrodzeń korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się prowadzenie większej fundacji, bowiem znaczna część kosztów wynagrodzeń jest stała i nie zmienia się względem przychodów. Biorąc pod uwagę liczbę wolontariuszy pracujących w fundacji, większa ich liczba nie oznacza niższych kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez organizację.
The subject of this article is to examine the dependence of wage costs in the foundations from such factors as the number of volunteers working in it and the size of activity measured by revenue and the number of recipients of the foundation’s services. The source of data are the financial and material reports prepared by non-profit organizations. Foundations as organizations that are not profit-making are a specific group of entities that are required to make much more extensive reports. The statistical linear regression method and the correlation coefficients between the variables tested were used. The analysis covered three wage-related dimensions: annual wage costs, percentage of remuneration costs in the total of foundation costs and the amount of remuneration costs per one foundation employee. As a result of the research, there was a relationship between the amount of remuneration and the income of the foundation, whereas there were no significant relationships between the remaining variables tested. Thus, a model describing the annual costs of the foundation as a revenue function was built. The research results show that, in terms of cost optimization, it seems more advantageous to run a larger foundation, as a significant part of the remuneration costs is fixed and does not change with revenue. Taking into account the number of volunteers working at the foundation, a larger number does not mean lower cost of salaries paid by the organization.
Opis
Słowa kluczowe
organizacje non profit , koszty wynagrodzeń , koszty w fundacjach , sprawozdawczość organizacji non profit , non-profit organizations , wage costs , costs in the foundations , reporting non-profit organizations
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 466–477