Studium indywidualnego przypadku chłopca ze złożonymi zaburzeniami komunikacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Bilińska, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi studium przypadku chłopca ze złożonymi zaburzeniami komunikacji na tle niepełnosprawności intelektualnej. Celem pracy jest podkreślenie znaczenia komunikacji przedjęzykowej w kształtowaniu się komunikacji intencjonalnej, a także wartości komunikacji alternatywnej w kontekście pracy nie tylko nad kompetencją komunikacyjną dziecka, ale i jego całościowym rozwojem. Wdrożenie AAC, stanowiącego wsparcie dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji, postrzegane jest przez autorkę artykułu jako standard postępowania logopedycznego i w takim kontekście proponowane są cele terapii chłopca, którego artykuł dotyczy. W pracy zaproponowano narzędzie do oceny interakcji „Skala oceny kontaktu interpersonalnego” (opracowane we współpracy z psychologiem Magdaleną Piwnicką).
The article is a case study of a boy with complex communication disorder on the background of mental disability. The purpose of the work is to emphasise the importance of pre-language communication, as well as the value of alternative communication in the context of work not only on the communicative competencies of a child but also on the child’s comprehensive development. AAC implementation, as a support to children with comprehensive communication disorders, is perceived by the author of the article as a speech therapy standard and in such context the objectives for the therapy of the boy presented in the article have been proposed. In the article a tool for assessing interaction has been proposed, namely the “Scale of Interpersonal Contact Assessment” (developed in cooperation with Psychologist Magdalena Piwnicka).
Opis
Słowa kluczowe
złożone zaburzenia komunikacji , AAC , komunikacja alternatywna , studium indywidualnego przypadku , narzędzia diagnostyczne , comprehensive communication disorder , alternative communication , individual case study , diagnostic tools
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 6. Młodzi mają głos, s. 123–138