Wsparcie rodziców ucznia jako element pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez szkołę

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Walc, Wiesława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wspomaganie wychowawczej roli rodziców jest określonym ustawowo zadaniem polskiego systemu edukacji. Konkretne formy wsparcia dla rodziców uczniów organizowanego przez szkołę wskazują przepisy regulujące udzielanie i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomimo tych gwarancji wsparcie dla rodziców ucznia bywa fragmentaryczne, schematyczne i realizowane w mało zróżnicowanych formach. Ilustracją mogą tu być wyniki przeprowadzonych wśród rodziców badań, których prezentację zawarto w opracowaniu.
Supporting the educational role of parents is a statutory task of the Polish education system. Specific forms of support for parents of schoolchildren organized by the school are indicated by the regulations governing the provision and organization of psychological and pedagogical assistance. Despite these guarantees, the support for the pupils’ parents can be fragmentary, schematic and implemented in insufficiently varied forms. The results of research carried out among parents, the presentation of which is included in the text, can be the illustration of this.
Opis
Słowa kluczowe
szkoła , rodzice , wsparcie , pomoc psychologiczno-pedagogiczna , school , parents , support , psychological and pedagogical help
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 45–51