Synkretyczny charakter pojęcia wyobraźni poetyckiej i jej odmiany

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wilkoń, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu sytuującego się w kręgu badań literaturoznawczych jest próba ukazania pojęcia wyobraźni poetyckiej jako zjawiska synkretycznego i głęboko zakotwiczonego w tradycji poetyckiej. Autorka traktuje poezję jako sztukę znaczeń i jako sposób werbalizacji świata obiektywnego lub świata, w którym dominuje fantazja i wyobraźnia. Wyobraźnia jest pojęciem bardzo złożonym, kryjącym wiele często odrębnych treści, co autorka artykułu starała się pokazać na przykładzie twórczości K.I. Gałczyńskiego, jednego z najznakomitszych kreatorów wyobraźni poetyckiej.
The objective of this article, which belongs to the field of literary research, is an attempt at showing the notion of poetic imagination as a syncretic phenomenon deeply rooted in the tradition of poetry. The author treats poetry as an art of meanings and a way of verbalisation of the objective world or the world dominated by fantasy and imagination. Imagination is an extremely complex notion, with extensive, often distinct content, which the author of the article strives to illustrate with an example of the work by K.I. Gałczyński, one of the most illustrious creators of poetic imagination.
Opis
Słowa kluczowe
wyobraźnia poetycka , archetyp , pola semantyczne , krytyka mitograficzna , K.I. Gałczyński , poetic imagination , archetype , semantic fields , mythographic criticism
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 9 (2021), s. 259–267