Ocena wybranych markerów epigenetycznych u pacjentek w ciąży powikłanej cukrzycą ciążową

Abstrakt
Cukrzyca ciążowa jest najczęściej występującym powikłaniem w ciąży (8%) i charakteryzuje się hiperglikemią będącą wynikiem patologicznych mechanizmów homeostatycznych. miRNA to małe, niekodujące cząsteczki RNA. Głównym celem było zbadanie potencjalnej roli miRNA (16-5p, 222-3p, 21-5p) w kontekście cukrzycy ciążowej oraz ich związku z cechami klinicznymi u pacjentek. Do badania włączono 72 pacjentki ciężarne. 42 było obciążone cukrzycą ciążową, a 30 pacjentek stanowiło grupę kontrolną. Pacjentki z cukrzycą podzielono na te leczone dietą oraz dodatkowo insuliną. Ekspresję miR oznaczano za pomocą metody ELISA. W badaniach stwierdzono brak istotnych różnic w ekspresji miR-222-3p między pacjentkami z GDM a grupą kontrolną. W grupie kontrolnej stwierdzono dodatnią korelację między ekspresją miR-222-3p, a stanem przedrzucawkowym. Grupa GDM wykazywała dodatnią korelację między ekspresją miR-16-5p, a BMI oraz insulinoopornością HOMA-IR. W grupie GDM zaobserwowano dodatnią korelację między ekspresją miR-21-5p, a stężeniem glukozy na czczo. Wyniki nie potwierdzają roli miR-222-3p w patogenezie GDM oraz jako markera diagnostycznego, jednakże sugeruje się rolę miR-222-3p w patogenezie stanu przedrzucawkowego. Dodatkowo zaobserwowano rolę miR-16-5p w patogenezie GDM. Ponadto wskazuje się na potencjalną rolę miR-21-5p w monitorowaniu leczenia cukrzycy ciążowej.
Gestational diabetes is the most common complication in pregnancy (8%) and is characterized by hyperglycemia resulting from pathological homeostatic mechanisms. miRNAs are small, non-coding RNA molecules. The main aim was to investigate the potential role of miRNAs (16-5p, 222-3p, 21-5p) in the context of gestational diabetes and their relationship with clinical features in patients. 72 pregnant patients were included in the study. 42 patients had gestational diabetes, and 30 patients constituted the control group. Diabetic patients were divided into those treated with diet and additionally with insulin. miR expression was determined using the ELISA method. The study found no significant differences in the expression of miR-222-3p between patients with GDM and the control group. In the control group, a positive correlation was found between miR-222-3p expression and preeclampsia. The GDM group showed positive correlation between miR-16-5p expression, BMI and HOMA-IR insulin resistance. In the GDM group, a positive correlation was observed between miR-21-5p expression and concentration fasting glucose. The results do not confirm the role of miR-222-3p in the pathogenesis of GDM or as a diagnostic marker, however, a role of miR-222-3p in the pathogenesis of the condition is suggested. preeclampsia. Additionally, the role of miR-16-5p in the pathogenesis of GDM was observed. Moreover, a potential role of miR-21-5p in monitoring the treatment of gestational diabetes is indicated.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz -106, [1] s.
Słowa kluczowe
cukrzyca ciążowa , epigenetyka , miRNA , ciąża , gestational diabetes , epigenetics , pregnancy
Cytowanie