Modelowanie preferencji decydentów firm w zakresie modeli biznesu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kuczera, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Społeczeństwo informacyjne jest pojęciem bardzo szerokim obejmującym wiele zróżnicowanych zagadnień, z których większość charakteryzuje się wysoką dynamiką. Od firm oczekuje się elastyczności i szybkości działania. W artykule prezentowana jest propozycja metodyki modelowania preferencji decydentów firm w zakresie kształtowania organizacji oraz wdrażania metod zarządzania i rozwiązań teleinformatycznych będących odpowiedzią na współczesne warunki rynkowe. Podejście to łączy w sobie obliczenia granularne Zadeh’a, zbiory przybliżone Pawlaka, metodę hierarchicznej analizy problemów wielokryterialnych (Analytic Hierarchy Process – AHP) Saaty’ego oraz metodę wielokryterialnego podejmowania decyzji Electre Tri Roy’a. Proponowana metametoda ma w założeniu umożliwić poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania: 1. Jakie są preferencje zachowań ludzkich w zakresie kształtowania firm w odpowiedzi na komplikujące się warunki konkurowania oraz potencjał tkwiący w ICT? 2. Jak sformalizować odkrywanie wiedzy dotyczącej preferencji w poruszanym obszarze? Budowa profili czyli identyfikacja wzorców zachowań stać się może modelem referencyjnym pozwalającym na optymalizację rozwoju działalności gospodarczej dla firm poszukujących wzmocnienia swojej pozycji w społeczeństwie informacyjnym.
Information society is a very broad concept, encompassing many diverse issues, most of which are characterized by high dynamics. Flexibility and speed are expected from companies. The paper presents a proposal of a methodology for modeling preferences of decision-makers in the field of shaping organizations and implementing management methods and information and communication technologies (ICT) being an answer to the current market conditions. The proposed approach combines Zadeh’s granular computing, Pawlak’s rough sets, Saaty’s Analytic Hierarchy Process, and Roy’s multi-criteria decision analysis method Electre Tri. The resulting meta-method is assumed to allow the search for answers to the two questions: 1. What are the preferences of human behavior in the field of shaping companies in response to the competition conditions becoming complicated and the potential of ICT? 2. How to formalize the discovery of knowledge about preferences in the area under scrutiny? Building profiles or identifying behavioral patterns may become a reference model allowing for optimization of business development for companies looking to strengthen their position in the information society.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 60–73