Правовые позиции Конституционного Суда Украины в сфере реализации права на свободу объединения в политические партии и общественные организации

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Росихина, Виктория
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
В процессе конституционализации публичных объединений граждан в Украине особая роль принадлежит Конституционному Суду Украины. В статье определяются методологические подходы к комплексному анализу правовых позиций Суда в сфере реализации гражданами Украины права на свободу объединения в политические партии и общественные организации, а также определяется их роль в процессе дальнейшей институционализации публичных объединений граждан в Украине.
In the process of constitutionalization of public associations of citizens in Ukraine a special role belongs to the Constitutional Court of Ukraine. The article determines methodological approaches to the complex analysis of the legal positions of the Court in the sphere of realization by the citizens of Ukraine the right to freedom of association in political parties and public organizations, as well as their role in the process of further institutionalization of public associations of citizens in Ukraine.
W procesie konstytucjonalizacji stowarzyszeń obywateli Ukrainy o charakterze publicznym szczególna rola przysługuje Sądowi Konstytucyjnemu Ukrainy. Artykuł przedstawia metodologiczne podejście do kompleksowej analizy stanowisk, jakie poprzez działalność orzeczniczą zajmuje Sąd w zakresie realizacji prawa do wolności stowarzyszania się w partie polityczne i organizacje społeczne przez obywateli Ukrainy, a także określa ich rolę w procesie dalszej instytucjonalizacji takich organizacji.
Opis
Słowa kluczowe
правовые позиции Конституционного Суда Украины , право на свободу объединения в политические партии и общественные организации , публичные объединения граждан , политические партии , общественные организации , stanowiska w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy , prawo do wolności stowarzyszania się w partie polityczne i organizacje społeczne , organizacje obywateli o charakterze publicznym , partie polityczne , organizacje społeczne , judicial positions of the Constitutional Court of Ukraine , the right to freedom of association in political parties and public organizations , public associations of citizens , political parties , public organizations
Cytowanie