Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu. Wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Ordon, Urszula
Sołtysiak, Wioletta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule skupiono się na skuteczności kształcenia akademickiego w formie e-learningu, reprezentowanego przez umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjno-informatycznych (ICT) lub technik informatycznych (IT). W tym celu dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono badania ankietowe. Pozytywnie zweryfikowano tezę, iż kształcenie w formule e-learningu skutecznie oddziałuje na podniesienie kompetencji informatycznych studenta.
The article is focused on academic education effectiveness in a form of e-learning, represented by skills in the field of modern information and communication technology (ICT) or information technology (IT). Literature review was performed and the survey questionnaire carried out for this purpose. A thesis that e-learning education exerts effective influence on improvement of IT competences of students was verified positively.
Opis
Słowa kluczowe
e-learning , kompetencje informatyczne , skuteczność , IT competences , effectiveness
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 39-43