Porównanie stanu wysklepienia stóp w warunkach odciążenia i obciążenia na przykładzie dzieci ze środowiska wiejskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Furdak, Barbara
Szybisty, Agnieszka
Niewczas-Czarna, Klaudia
Zadarko, Emilian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem wad kończyn dolnych i górnych dotyczy około 45–55% ogółu wad postawy dzieci i młodzieży, dlatego istnieje konieczność prowadzenia badań oceniających wysklepienie stóp w tej grupie wiekowej. Cel badań stanowi określenie związków pomiędzy odciążeniem i obciążeniem stóp a stanem ich wysklepienia na przykładzie dzieci zamieszkujących środowisko wiejskie. Materiał i metody: do badań przystąpiło 99 uczniów (38 chłopców i 61 dziewcząt) w wieku od 13 do 16 lat. Podstawową metodą badawczą było badanie podoskopowe przy użyciu Podoscanu 2D. Wyniki: podczas badań zaobserwowano, że poziom wysklepienia podłużnego stóp różnił się w odciążeniu i obciążeniu. Badania w odciążeniu wykazały, że nikt nie charakteryzował się stopą płaską, obniżone wysklepienie dla stopy prawej zanotowano u 34,34% osób, a dla lewej u 42,42%. W obciążeniu najczęściej obserwowano stopę z obniżonym wysklepieniem, u 63,63% była to stopa prawa, u 70,70% stopa lewa. Wnioski: wskaźnik kątowy Clarke’a uległ istotnemu obniżeniu pod wpływem obciążenia masą ciała. Wskaźnik Wejsfloga nie zmienił się istotnie w zależności od sposobu przeprowadzania badań. Płeć nie miała wpływu na wysklepienie stóp.
The problem of lower and upper limb defects concerns about 45-55% of all posture defects in children and adolescents, therefore it is necessary to conduct research assessing the arch of the feet in this age group. The aim of the study is to determine the relationship between non-weight bearing and weight-bearing feet and condition of their arching in children living in the rural areas. Material and methods: 99 pupils joined the study (38 boys and 61 girls), aged from 13 to 16. The method used in the study has been podoscopic evaluation using Podoscan 2D. Results: In the study it was observed that the level of longitudinal arch of the feet was different in the non-weight bearing and weight bearing state. During the non-weight bearing test, no one was characterized by a flat foot, lowered arch for the right foot was noted in 34.34% of people for the left in 42.42%. In the weight-bearing test, the foot with lowered arching was most often observed, 63.63% right foot and 70.70% left foot. Conclusion: The Clarke's angle significantly decreased under the load of the body weight. The Wejsflog index did not change significantly depending on the method of conducting the research. Gender had no influence on the arches of the feet.
Opis
Słowa kluczowe
wysklepienie stopy , podoskop , dzieci w wieku szkolnym , wskaźnik Wejsfloga , kąt Clarke’a , foot arch , podoscope , school-age children , Wejsflog index , Clarke’s angle
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 152-163