Wiedza i postawy studentów – przyszłych nauczycieli – w zakresie metodologii i metod badań naukowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Staśko, Renata
Czerwiec, Karolina
Potyrała, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Budowanie systemu wiedzy, poznawanie rzeczywistości, rozwój nauki, rozumienie świata i komunikowanie się związane są z refleksją metodologiczną nad strukturą i zasadami przeprowadzania procesu badawczego, konceptualizacją, operacjonalizacją, analizą i sposobami prezentowania wyników badań. Przedmiotem podjętych badań były wiedza i postawy studentów dotyczące metodologii i metodyki badań naukowych niezbędnych do tworzenia prac magisterskich (typy, rodzaje i etapy badań; strategie ilościowe i jakościowe; metody, techniki i narzędzia badawcze). Badania przeprowadzono przy użyciu eksperymentu pedagogicznego (badanie postaw studentów za pomocą skali Thurstone‟a), obserwacji pedagogicznej i wywiadu częściowo kierowanego. Wykazano, że warsztaty pozwalają studentom nie tylko na rozwijanie myślenia naukowego podczas podejmowania działań intelektualnych i komunikacyjnych w przestrzeni uniwersyteckiej (np. podczas pisania prac magisterskich), ale także dostrzeganie konieczności organizowania tego typu zajęć w celu kształtowania odpowiedniego podejścia do współczesnych problemów naukowych i komunikacyjnych.
Construction of a system of knowledge, knowing of reality, development of science, understanding of the world and communication are associated with methodological reflection about the structure and rules of conduction of process research, conceptualization, operationalization, analysis and ways of presentation of research results. The object of the research was the knowledge and attitudes about research methodology and methods of scientific studies necessary for the creation of master‟s theses (types, types and stages of research, strategy, quantitative and qualitative methods, techniques and research tools) students. The study was based on the experience of teaching (the study of the attitudes of students using the Thurstonescale), observation of teaching and partially directed interview. It has been shown that workshops on research methodology allow students to develop scientific thinking during intellectual and communicational activities at the university (eg. during master's thesis creation), but also the perception of the need to organize such activities in order to shape the right approach to contemporary problems of learning and communication.
Opis
Słowa kluczowe
metodologia badań , metody badań , wiedza , kompetencje społeczne , studenci – przyszli nauczyciele , methodology of research , research methods , knowledge , social competencies , students-future teachers
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 170–178