Komunikacja interpersonalna jako element zarządzania w jednostce oświatowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Michalska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Komunikacja interpersonalna jest jednym z głównych instrumentów pracy każdego menedżera, gdyż zdecydowana większość jego pracy polega właśnie na komunikowaniu się z innymi. Umiejętne posługiwanie się zarówno komunikacją werbalną, jak i niewerbalną może skutkować dobrymi relacjami przełożonych z podwładnymi i ułatwić zarządzanie przedsiębiorstwem. Dyrektor jednostki oświatowej również ma przed sobą wyzwania w tym zakresie, często w postaci lawirowania między utrzymaniem dobrych relacji koleżeńskich nie rezygnując z relacji służbowych i prawidłowego wywiązywania się ze swoich funkcji. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie części wyników badania przeprowadzonego w jednej ze szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem badania było sprawdzenie czy w badanej jednostce oświatowej komunikacja interpersonalna ułatwia proces zarządzania. Realizacja tego celu przebiegała przy pomocy celów cząstkowych w postaci: sprawdzenia sposobu komunikacji stosowanego wobec pracowników zatrudnionych w placówce na różnych stanowiskach, zbadania czy komunikaty werbalne dyrektora są zrozumiałe dla podwładnych i sprawdzenia skuteczności komunikatów i poleceń wydawanych przez dyrektora szkoły w opinii podwładnych. Hipoteza główna weryfikowana podczas badania zakładała, że w badanej jednostce oświatowej komunikacja interpersonalna ułatwia proces zarządzania. Postawiono również hipotezy cząstkowe zakładające, iż komunikaty werbalne dyrektora szkoły są skuteczne wobec większości respondentów, większość podwładnych rozumie komunikaty werbalne przełożonego, komunikaty i polecenia wydawane przez dyrektora placówki są w większości respektowane przez respondentów. Podczas badania wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający 18 pytań zamkniętych dotyczących komunikacji zarówno między współpracownikami, jak i między przełożonym i podwładnymi. Częściowe wyniki przedstawiono w tabelach. Cele badania zostały zrealizowane, a analiza zebranych danych umożliwiła pozytywne zweryfikowanie postawionych hipotez badawczych.
Interpersonal communication is one of the main instruments of work every manager, because the vast majority of his work consists precisely in communicating with others. Skillful use of both verbal communication and nonverbal communication can result in good relations with superiors, subordinates and facilitate management. Director of the educational unit also faces a challenge in this area, often in the form of choosing between maintaining good relations with friends and trying not to sacrifice the business relationship and the proper discharge of his functions. The purpose of this paper is to present part of the results of the study conducted in a primary school in the Kuyavian – Pomeranian province. The main objective of the research was to examine whether in the audited education unit interpersonal communication facilitates the process of management. This objective proceeded with the partial objectives as: checking communication method applicable to employees employed at the facility in various positions, to examine whether verbal directions shall be understood by subordinates and verify the effectiveness of the messages and commands issued by headmaster, in the opinion of subordinates. Main hypothesis verified during the study assumed that in the audited education unit interpersonal communication facilitates the process of management. The partial hypothesis assumed that: verbal directions of headmaster are effective for the majority of respondents, the majority of subordinates understand verbal directions of headmaster, messages and commands issued by the director of the institution are respected by the majority of respondents. During the study a questionnaire containing 18 closed questions relating to communication both between colleagues and between superiors and subordinates was used. Partial results were shown in the tables. Objectives were met, and the analysis of the data enabled the positive verification of research hypotheses.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja interpersonalna , komunikacja werbalna , zarządzanie , jednostka oświaty , dyrektor szkoły , interpersonal communication , verbal communication , management , education unit , headmaster
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 440–448