Sen o vedeckej filozofii alebo metafyzike

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Mihina, František
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Autor formułuje tezę, zgodnie z którą filozofia Ch.S. Peirce’a jest próbą pojęciowego opisu wszechświata przy pomocy metod naukowych. W konstruowaniu filozofii i metafizyki odwołuje się do logiki i metodologii naukowej. W formułowaniu rozstrzygnięć filozoficznych przywiązuje uwagę do rozumowań abdukcyjnych i w nich widzi przyszłość filozofii naukowej. Wyjaśnienie aktywności człowieka postrzega w powiązaniu myśli z praktyką (pragmatyzm). Autor tekstu swoje rozważania o filozofii Peirce’a sytuuje w kontekście klasycznych (I. Kant) i współczesnych (M. Heidegger) koncepcji filozoficznych oraz tezy o końcu filozofii.
The author formulates the thesis according to which philosophy of Ch.S. Peirce is an attempt to conceptual description of the universe using scientific methods. In constructing philosophy and metaphysics this philosopher appeals to logic and scientific methodology. In resolving a philosophical problems Peirce attaches significance to abductive reasoning and in it he sees the future of scientific philosophy. The explanation of human activity Peirce perceives in conjunction thoughts with practice (pragmatism). The author of the article own deliberations on the philosophy of Peirce situates in the context of classical (I. Kant) and contemporary (M. Heidegger) philosophical concepts and thesis of the end of philosophy.
Opis
Słowa kluczowe
filozofia naukowa , metafizyka , logika , metodologia , abdukcja , koniec filozofii , vedecka filozofia , metafyzika , logika , metodológia , abdukcia , konec filozofie , scientific philosophy , metaphysics , logic , methodology , abduction , end of philosophy
Cytowanie
Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 14 (2014), s. 35–53