Porównanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dziewcząt i chłopców w wieku sześciu lat

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Królicka, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsza publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy płeć może stanowić jeden z wielu czynników wpływających na kompetencje językowe i rozwój mowy. W tym celu zdefiniowano pojęcia kompetencji komunikacyjnej i językowej oraz omówiono rozwój mowy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem mowy sześciolatków (gdyż tej grupy wiekowej dotyczyły badania przeprowadzone dla potrzeb artykułu). Początkowo założono, że przewaga dziewcząt nad chłopcami w zakresie komunikacji jest tylko mitem rozpowszechnionym w opinii publicznej. Jednak dogłębniejsza analiza neurologicznego aspektu mowy człowieka potwierdziła słuszność tego przekonania. Prześledzono historię badań nad lokalizacją ośrodków mowy oraz czynniki neurologiczne, które wpływają na rozwój mowy i wykazano szereg dowodów, które świadczyć mogą, że dziewczęta szybciej rozwijają zdolność mowy, a ich umiejętności komunikacyjne znacznie przewyższają kompetencje chłopców w równoległym wieku. Potwierdziły to także wyniki własnych badań.
This publication is an attempt to answer the question whether sex may be one of the many factors affecting language competencies and speech development. For that purpose the terms of communicative and language competencies have been defined. Also discussed has been the development of speech in a child, with particular attention paid to the speech of six-year-olds (as the research carried out for the purpose of the article refers to that age group). Initially, it has been assumed that the advantage of girls over boys as regards communication is only a myth widespread in public. However, a thorough analysis of the neurological aspect of human speech has confirmed the rightness of that belief. A history of research on the location of speech organs and neurological factors which affect speech development have been analysed and a series of evidence found to confirm that girls may develop speech faster, and their communicative abilities are much ahead of that of boys at the same age. This has also been confirmed by the results of own research.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój mowy dziecka , mowa a płeć , kompetencja językowa , kompetencja komunikacyjna , speech development in a child , speech vs sex
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 6. Młodzi mają głos, s. 203–227