Aspekty jakości życia a poziom satysfakcji życiowej Polaków

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Włodarczyk-Śpiewak, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Wiele aspektów jest bardzo ważnych w badaniach zachowań gospodarstw domowych, m.in. przykład: standard życia, poziom życia, warunki życia lub dobrobyt. Te aspekty są ściśle związane z konsumpcją i jakością życia. Jakość życia nie jest łatwa i jednoznaczna koncepcja. Jest bardzo różnorodny. Nie ma jednego definicja „jakości życia” w literaturze. Istnieje wiele wyjaśnień tego pojęcia. Bardzo ważnym aspektem jakości życia jest zamożność gospodarstw domowych. Bogactwo gospodarstw domowych obejmują: środki materialne (dochody, majątek) i niematerialne (oświata, zdrowie, czas wolny, talenty). Ten artykuł opisuje, czym jest zadowolenie Polaków ze swojego życia i co to jest w społeczeństwie – grupa ekonomiczna gospodarstw domowych. Artykuł opisuje satysfakcję z życia w Polsce na podstaw aspektów jakości życia.
Many aspects are very important among researches about households’ behaviour, for example: standard of living, level of living, living conditions or welfare. These aspects are closely connected with consumption and quality of life. Quality of life isn’t easy and univocal conception. It is highly various. There isn’t one definition of “quality of life” in literature. There are many explanations to this notion. A very important aspect of quality of life is wealth of households. Wealth of households include: material means (incomes, fortune) and non-material means (education, health, free time, talents). This article describes what is Poles’ satisfaction with their life and what it is in social – economic group of households. This article describes satisfaction of life in Poland on the grounds of aspects of quality of life.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 513-526